1 grudnia 2020 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej wymiany poziomów kanalizacyjnych w piwnicy wraz z przyłączem w budynku przy ul. Kościuszki 2
Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej wymiany poziomów kanalizacyjnych w piwnicy wraz z przyłączem w budynku przy ul. Kościuszki 2

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 20 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej wymiany poziomów kanalizacyjnych w piwnicy (klatki nr VI, VII, VIII) wraz z przyłączem w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Mińsku Mazowieckim.

 • Opracowanie dokumentacji winno obejmować:

- mapę do celów projektowych,

- inwentaryzację i ocenę istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem,

- opracowanie dokumentacji budowlanej wykonawczej wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej

   wraz z przyłączem,

- niezbędne uzgodnienia dokumentacji m.in. z PWiK Mińsk Mazowiecki, ZUD itp.,

- uzyskanie pozwolenia na budowę – zgłoszenia do Starostwa Powiatowego,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

 • Przed złożeniem Oferent winien zapoznać z terenem i dokonać wstępnych oględzin budynku.
 • Wstępną fazę i wytyczne do opracowania należy uzgodnić ze Spółdzielnią do 14.08.2020 r.
 • Dokumentację należy opracować w 3 egzemplarzach, również w formie zapisu elektronicznego.
 • Opracowana dokumentacja budowlana winna spełniać warunki zawarte w art. 20 Prawa Budowlanego i stanowić podstawę do wystąpienia przez Zleceniodawcę do Starostwa Powiatowego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających decyzji (wnioski i oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością wypełnia Zleceniodawca).
 • Oferta winna zawierać:

- formularz ofertowy – zobowiązanie rzeczowo-finansowe (ceny brutto wg załącznika nr 1),

- wyciąg z CEIDG lub z KRS,

- oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatkowych i składkach ZUS (wg załącznika nr 2),

- oświadczenie RODO (wg załącznika nr 3),

- kserokopię uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby,

- dowód wpłaty wadium w wysokości 500,00 (pięćset) złotych na konto Spółdzielni Mieszkaniowej

 „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki nr 30 1020 4476 0000 8702

 0018 1388 – wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed dniem złożenia oferty[1].

 • Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) w terminie do dnia 20.07.2020 r. w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej:

„Oferta na wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej wymiany poziomów kanalizacyjnych w piwnicy (klatki VI, VII, VIII) wraz z przyłączem w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Mińsku Mazowieckim.”

 • Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej i przesłanie jej w wyżej podanym terminie na adres e-mail: sm@smprzelom.pl.
 • Termin opracowania dokumentacji: do 21.09.2020 r.
 • Szczegółowych informacji niezbędnych do opracowania oferty udziela Sekcja Techniczna, tel. 25 758 5011 wew. 16 i 27.

 

 

załącznik nr 1 do pobrania
załącznik nr 2 do pobrania
załącznik nr 3 do pobrania


[1] Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone (przeksięgowane) na poczet właściwego zabezpieczenia wykonania umowy i zwrócone po odbiorze dokumentacji.

Oferent którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie opracowanej na podstawie niniejszego zapytania lub zawarcie umowy jest niemożliwe z winy Oferenta.

Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana zwrot wadium nastąpi po zawarciu umowy na wykonanie zadania z wybranym Wykonawcą.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
 • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter