18 lipca 2024 r.
FAQ
Strona główna » Informacje dla spółdzielcy » FAQ » FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

w Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEŁOM w Mińsku Mazowieckim

 

SPRAWY FINANSOWE

 • W jakiej wysokości są naliczane odsetki od zaległości wobec Spółdzielni ?

Od nieterminowo dokonywanych opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych oraz użytkowych naliczane są odsetki za opóźnienie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego które w 2018 roku wynoszą 7% (w stosunku rocznym). Odsetki za zwłokę nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu na r-ek bankowy Spółdzielni. Informujemy również, że opłaty za mieszkanie i za lokale użytkowe oraz dzierżawę terenu należy uiszczać co miesiąc z góry do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

 • Gdzie mogę uzyskać zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Spółdzielni celem przedłożenia w innej instytucji ?

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w sekretariacie pokój nr 9 lub przesłać podpisany skan na adres sm@smprzelom.pl. Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej http://www.smprzelom.pl/druki-do-pobrania lub w pokoju nr 24 w biurze Spółdzielni.

 • Dlaczego płacę za konserwację anteny zbiorczej skoro z niej nie korzystam?

 Instalacja anten zbiorczych jest elementem składowym nieruchomości której zapewnienie w budynku wynika z przepisów Prawa Budowlanego niezależnie od tego czy właściciel z niej korzysta czy nie. Opłata w wysokości 2,10zł uiszczana jest przez wszystkich właścicieli lokali i przeznaczona na konserwacje i utrzymanie w stałej sprawności instalacji anten zbiorczych na terenie wszystkich zasobów.

 • Czy można podać do wiadomości mieszkańców na tablicach ogłoszeń w budynku imienne wykazy dłużników – z podaniem nazwiska oraz kwoty zadłużenia ?

Nie. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie można publikować danych dłużników. Na tablicach ogłoszeń Spółdzielnia może umieścić informacje dotyczącą ogólnej kwoty zadłużenia w danym budynku oraz ilości dłużników.

 • Czy można w Internecie sprawdzić wysokość opłat, zaległości i inne dane związane z moim mieszkaniem?

Spółdzielnia umożliwia podgląd danych związanych z rozliczeniem mediów, wysokością opłat czy też zaległości poprzez moduł E-bok dostępny na naszej stronie internetowej, który można uaktywnić składając formularz zgłoszeniowy http://www.smprzelom.pl/assets/files/e-uslugi/e-bok_formularz_zgloszeniowy.pdf

 • Mam zaległości w opłatach. Co dalej?

Zaległości należy niezwłocznie uregulować. Jednakże w przypadku braku takiej możliwości należy skontaktować się z pracownikami Spółdzielni, osobiście pokój nr 24 lub (tel. 25 758 50 11 wew. 23 lub 662 665 827), którzy w miarę możliwości udzielą Państwu rad i wskazówek co do dalszego postępowania.

 

SPRAWY CZŁONKOWSKIE

 • W jaki sposób można zostać członkiem Spółdzielni?

Od 9 września 2017 członkiem Spółdzielni jest każdy kto posiada spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu. Oznacza to, że osoba, która nabyła prawo do lokalu mieszkalnego w chwili podpisania umowy staje się członkiem Spółdzielni.

 • Czy nabywając mieszkanie własne (tzw. odrębna własność) również staję się członkiem z mocy prawa?

W przypadku kiedy nabywamy mieszkanie na odrębną własność członkostwo jest dobrowolne. Konieczna jest wizyta w Spółdzielni (pokój 22) i wypełnienie deklaracji członkowskiej, która znajduje się na stronie internetowej http://www.smprzelom.pl/druki-do-pobrania. Deklarację można złożyć osobiście lub podpisany skan przesłać drogą mailową na adres sm@smprzelom.pl

 • Jakie są korzyści z członkostwa?

Członkowie spółdzielni korzystają z pożytków uzyskiwanych przez spółdzielnię z prowadzonej działalności gospodarczej tj. wynajmowanie lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, dzierżawę terenu, reklamy. Przychody te pomniejszają wnoszone przez członków opłaty.

 • Czy z uzyskaniem członkostwa wiąże się konieczność wniesienia opłat?

Uzyskanie członkostwa jest całkowicie bezpłatne.

 • Kto może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni?

W obradach Walnego Zgromadzenia może uczestniczyć każdy, kto jest członkiem Spółdzielni lub pełnomocnik członka.

 • Czy jest możliwość uzyskania zwrotu udziału członkowskiego w przypadku utraty członkostwa w Spółdzielni po 9 września 2017 roku?

Zgodnie z treścią art. 1 ust.7 i ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 września 2017r. – do działalności spółdzielni mieszkaniowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze dotyczących udziałów i wpisowego. W ustawie nowelizacyjnej brak jest przepisów przejściowych regulujących sytuację osób, których uprawnienia członkowskie powstały przed dniem 9 września 2017r. Brak jest jednoznacznej podstawy prawnej do zwrotu w/w świadczenia. W powyższym zakresie brak jest obecnie orzecznictwa sądowego oraz jednoznacznych poglądów doktryny.

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • Zgubiłem klucz do skrzynki listowej, czy i jak spółdzielnia może mi pomóc?

Sprawę należy zgłosić na Zaplecze Techniczne pod nr tel. 25 758 2207 , konserwator odpłatnie wymieni zamek do skrzynki listowej.

 • Czy mogę otrzymywać korespondencję na inny adres niż adres mieszkania w Spółdzielni?

Zmiana adresu do korespondencji jest możliwa poprzez dostarczenie wypełnionego formularza /link/ do sekretariatu Spółdzielni lub mailowo, podpisanego skanu na adres: sm@smprzelom.pl

 • Co to jest opłata stała?

 Jest to opłata uiszczana na rzecz sprzedawcy energii cieplnej. Na opłatę tą składa się opłata za moc zamówioną oraz za przesył. Rozliczana jest raz do roku proporcjonalnie do powierzchni lokalu.

 • Dlaczego muszę segregować odpady skoro wszystko wywożone jest tą samą śmieciarką?

 Segregacja odpadów jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości, w tym przypadku właścicieli lokali oraz Spółdzielni, która musi zapewnić odpowiednie pojemniki do segregacji w altanach śmietnikowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Kwestia późniejszego zagospodarowania odpadów leży w gestii odbiorcy odpadów.

 

SPRAWY TECHNICZNE

 •  Dlaczego nie mogę usunąć grzejnika, którego i tak nie używam?

 Instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniu stanowi jeden z elementów składowych instalacji w budynku. Jej zadaniem jest dostarczanie do każdego pomieszczenia takiej ilości ciepła, jaka wynika z obliczonego zapotrzebowania na ciepło dla danego pomieszczenia. Instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana zgodnie z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami, dlatego też naruszenie któregokolwiek z jej parametrów skutkuje zaburzeniami w jej funkcjonowaniu. Likwidacja grzejnika powoduje utratę niektórych właściwości użytkowych z powodu zmian w instalacji. Usunięcie grzejnika może spowodować występowanie niewłaściwych parametrów wilgotnościowo-temperaturowych w pomieszczeniu, a w następstwie tego wpłynąć na powstanie zagrzybienia ścian i sufitu w lokalu. W związku z powyższym Spółdzielnia nie wyraża zgody na likwidację grzejników, a jedynie na ewentualną zmianę ich lokalizacji lub wymianę po uprzednim określeniu mocy grzejnika. Inaczej jest w przypadku wyburzenia ścianki pomiędzy kuchnią a pokojem. Wówczas można zlikwidować jeden grzejnik kosztem zwiększenia mocy drugiego pod warunkiem jednak ,że grzejniki są z wspólnego pionu. W innym przypadku nie ma takiej możliwości.

 • Co mam zrobić żeby wymienić grzejnik ?

Należy wystąpić do Spółdzielni z wnioskiem o wyrażenie zgody na wymianę grzejnika /link do formularza/. Wszelkie koszty związane z wymianą grzejnika ponosi lokator. Informację związaną z wymianą lokator otrzymuje w formie pisemnej odpowiedzi z załącznikiem określonych mocy grzejnika w danym pomieszczeniu.

 • Kto ponosi opłatę za spuszczenie wody przy wymianie grzejnika? Jaki jest tego koszt?

Opłatę ponosi lokator. Koszt spuszczenia oraz napełnienia instalacji centralnego ogrzewania wynosi 90 zł brutto

 • Co zrobić żeby poprawić wentylację w mieszkaniu?

 Chcąc poprawić działanie wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu, należy przede wszystkim zapewnić właściwą cyrkulację powietrza w pomieszczeniach poprzez zapewnienie stałego napływu świeżego powietrza do lokalu. Zabronione jest zaklejanie kratek wentylacyjnych. Zamontowane okna powinny być wyposażone w urządzenia napowietrzające „nawietrzaki”, które dostarczą odpowiednią ilość powietrza z zewnątrz. Wszystko to ma na celu uchronienie nas przed skutkami niedotlenienia i zadbania o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Co zrobić żeby wymienić okna?

 Należy wystąpić do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na wymianę okien (link do formularza). Wraz z odpowiedzią na wniosek Spółdzielnia przesyła obowiązujący regulamin (link do formularza) i rejestruje wniosek pod kolejnym numerem na liście oczekujących do zwrotu umorzonej części kosztów.

 • Ile wynosi kwota zwrotu za wymianę okien?

 Zgodnie z regulaminem (link) kwota zwrotu nie może przekraczać 50% kosztów wymiany stolarki określonej na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z wartości złożonych faktur i zatwierdzonej przez Zarząd Spółdzielni.

 • Chcę założyć markizę, rolety w mieszkaniu/lokalu użytkowym, czy muszę zwrócić się do Spółdzielni o zgodę?

Tak, w przypadku montażu markizy lub rolet zewnętrznych właściciel lokalu mieszkalnego/użytkowego zwraca się z wnioskiem do Spółdzielni o zgodę, która wydawana jest pod warunkiem spełnienia obowiązujących warunków prawa budowlanego.

 • Chcę wyburzyć ściany w mieszkaniu/lokalu użytkowym, czy muszę zwrócić się do Spółdzielni o zgodę?

 Tak, w przypadku prac remontowych polegających na wyburzeniu ścian właściciel lokalu mieszkalnego/użytkowego zwraca się z wnioskiem do Spółdzielni o zgodę. Pracownicy Spółdzielni weryfikują techniczne możliwości takiej rozbiórki.

 • Czy można umieszczać odpady budowlane po remoncie lokalu w altanach śmietnikowych?

Zgodnie z rozdziałem IV § 7 ust. 16 Regulaminu zasad podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 6/2016 z dnia 18.04.2016r. „Użytkownik lokalu obowiązany jest wywieźć na własny koszt gruz i inne pozostałości po robotach remontowych i modernizacyjnych wykonywanych w lokalu.”

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
 • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
 • 15, 18 - Administratorzy
 • 16 - Sekcja techniczna
 • 17 - Kierownik Adm.
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter