30 października 2020 r.
Zawiadomienie Walne 2020
Strona główna » Zawiadomienie Walne 2020

Mińsk Mazowiecki, dnia 24.08.2020 roku 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim działając na podstawie art.8³ ust.2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 86 ust.2 i 3 i § 89 ust.1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w 2 częściach, zgodnie z podziałem dokonanym przez  Radę Nadzorczą w dniu 24 lutego 2020 roku (uchwała Nr 6/2020).

Pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 24.09.2020 roku / czwartek/  o godz.16°° w Klubie Osiedlowym przy ulicy Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim

Część I. – obejmująca członków zamieszkujących lub posiadających lokale w budynkach:

Warszawska 80, 80a, 80B, 86, 86A, 88, 90, Kościuszki 2, Jana Pawła II 12, 21, 21a, 23a, Kopernika 1, 3, 4, 5, 7, 8a, 8B, 10, 11, 14, 14a,16, 18, Stanisławowska 1, Kardynała Wyszyńskiego  32/34, 23, 25, Kościuszki 20 ,Okrzei 14a, 14C, 20, 20B, 20C, 21, 23, 25, 27, 27a, 29, 31, 33, 35, 37, 39, Topolowa 37, 39, 41, 45, 47, Warszawska 103, 111, Bulwarna  1, 1a, Piłsudskiego 1, Kałuszyn ul. Zamojska 8,10, Kołbiel ul. 1-go Maja 95.

Druga część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 25.09.2020 roku /piątek / o godz.16°° w Klubie Osiedlowym przy ulicy Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim

Część II. – obejmująca członków zamieszkujących lub posiadających lokale w budynkach:

Topolowa 1, 3, 3a, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 12, 12a, 13, 16, 17, 24, 31, 33, 35,  Toruńska 4, 4a, Warszawska  135, 163, Chełmońskiego 10a , 10b, 11, 12, 13,  Szczecińska 10a, 11,11a, 12, 14, 11 Listopada 4, Siennicka 6, 8, 9, Błonie 12, 14, 1-go PLM  2, 2a, 4, 4a ,Nadrzeczna 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, Miodowa 5, Warszawska 212, Dąbrówki 5, 33, 35, 37, 39, 41, 41A, Sędomierska 2, 4, 6, 6a, 8, 10, Łupińskiego 1, 1a, 1b, 1c, 3, 5, 7, 7a, 9, 11.

 Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2.
Wybór Prezydium.
3. Wybór komisji
a/ mandatowo-skrutacyjnej
b/ wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 roku z uwzględnieniem realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z 2019 roku.
5. Przedstawienie oceny polustracyjnej z przeprowadzonej  lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016-2019, sporządzonej przez  Krajową Radę Spółdzielczą.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2019 roku.
7. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Odczytanie przez komisję mandatowo-skrutacyjną list pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
b/ podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
c/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 roku,
d/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok,
e/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
f/ zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
g/ zmiany Statutu,
h/ zmiany regulaminu Rady Nadzorczej,
i/ zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym przy ul. Topolowej na działkach gruntu nr 8042/1, 8042/2, 3945/7, 3945/22, o pow. 2223 m ²,
j/ zbycia garaży o nr 291-297, usytuowanych przy ul. Jana Pawła II 14 w Mińsku Mazowieckim, na działkach  gruntu  nr 3946/17 i 3946/19 wraz z prawami z nimi związanymi, określonymi  w Księdze Wieczystej nr SI1M/00005934/6 i nr SI1M/0000/4599/8, na rzecz nabywców posiadających prawo do garażu w zespole garażowym przy ul. Warszawskiej 80a w Mińsku Mazowieckim,
k/ zbycia nieruchomości, działki gruntu nr ew. 8042/5 o pow.22 m ² przy ul. Warszawskiej,
l/ zbycia nieruchomości, działki gruntu nr ew. 8161 o pow. 71 m ² na rzecz PGE Dystrybucja S.A,
ł/  zbycia nieruchomości, działki gruntu nr ew. 2466/30 o pow. 1315 m²  na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki.
10. Dyskusja.
11. Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji.
12. Odczytanie przez komisję wnioskową, wniosków zgłoszonych  w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

     Z a r z ą d   i n f o r m u j e

1. Codziennie w godzinach urzędowania biura Spółdzielni  można zapoznać się z protokołem z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 4,5 i 6 czerwca 2019
roku oraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2019 rok i biegłego rewidenta.

2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i propozycje zamieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do dnia 09.09.2020 roku , w trybie określonym w Statucie, dostępnym w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smprzelom.pl.

3. Projekty uchwał oraz materiały i sprawozdania będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj  10.09.2020 roku.

4. Członek Spółdzielni może uczestniczyć i brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

5. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Spółdzielni            

 

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 17 - Adm. - kier.
  • 15, 18 - Administracja
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 16 - Dział techniczny
  • 27 - Dział tech. - kier.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter