21 września 2021 r.
Rozliczenie zużycia wody
Strona główna » Rozliczenie zużycia wody

Rozliczenie wody – rozwiewamy wątpliwości…

 

Koszty wszystkich dostarczanych do lokali spółdzielczych mediów stanowią opłatę niezależną od Spółdzielni. Jest to woda, ciepło, gaz, energia elektryczna na częściach wspólnych, nieczystości stałe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a co za tym idzie z funkcjonującymi w Spółdzielni – regulaminami , rozliczane są do tzw. „0” co oznacza, że wszelkie koszty poniesione przez Spółdzielnię w związku z dostawą w/w mediów, naliczone w wystawionych fakturach po zweryfikowaniu ich poprawności Spółdzielnia musi rozliczyć w całości z odbiorcami czyli użytkownikami lokali w sposób określony w obowiązujących regulaminach. Oznacza to, że do wystawionych przez dostawców opłat np. PEC, PWiK, PGNiG, Spółdzielnia nie może doliczyć żadnych innych opłat ani rozliczyć z mieszkańcami kwot mniejszych niż widnieją w fakturach za dostawę powyższych mediów.

W odniesieniu do sposobu rozliczania wody w naszej spółdzielni wszystkie budynki wyposażone są w wodomierze główne i prawie wszystkie lokale posiadają wodomierze indywidualne, legalizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w okresie pięcioletnim. W chwili obecnej w zasobach spółdzielni funkcjonuje 9117 wodomierzy indywidualnych na zimną i ciepłą wodę, które odczytywane są zdalnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu bez konieczności wchodzenia do mieszkań można na bieżąco śledzić zużycie wody w poszczególnych lokalach i likwidować ewentualne niezgodności wynikające z awarii lub przecieków na instalacjach.

Rozliczenie zużycia wody w Przełomie odbywa się w okresach półrocznych tj. maj – październik oraz listopad – kwiecień zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą dostępnym na stronie www.smprzelom.pl.

Mieszkańcy wpłacają zaliczki na pokrycie kosztów wody w zadeklarowanej przez siebie wysokości na podstawie ilości indywidualnie zużywanej wody ciepłej i zimnej. Aby saldo końcowe rozliczenia kosztów wody nie było zaskoczeniem bardzo ważne jest ustalenie zaliczki na odpowiednim poziomie czyli możliwie zbliżonym do faktycznego zużycia wody w lokalu. Wówczas na rozliczeniu nie będzie widniało tak kontrowersyjne saldo z komunikatem „niedopłata”, co zależy tylko i wyłącznie od właściwego ustalenia wysokości zaliczki przez właściciela lokalu, proporcjonalnej do faktycznego zużycia wody i oczywiście racjonalnego gospodarowania wodą.

Jedynie wysokość zaliczki na poczet podgrzewu wody ustalana jest przez administrację na podstawie naliczonych przez dostawcę ciepła kosztów energii cieplnej pobranej na podgrzew 1m3 wody, natomiast w kwestii ustalenia prognoz co do ilości zużytej wody zimnej i ciepłej decyzję podejmują sami mieszkańcy, poprzez zgłoszenie do Spółdzielni.

Z uwagi na fakt, iż mimo że cały system odczytów działa poprawnie to pojedyncze urządzenie może ulec awarii, wówczas bardzo istotne jest aby mieszkańcy, dokonywali we własnym zakresie sprawdzenia wzrokowego odczytów wodomierzy na ostatni dzień okresów rozliczeniowych tj. miesiąca kwietnia oraz października w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności z otrzymanym rozliczeniem. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wskazań należy zgłosić ten fakt do Spółdzielni w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, złożenia reklamacji a przede wszystkim wyeliminowania problemu na przyszłość.

Najczęściej powtarzające się zgłoszenia mieszkańców dotyczą:

 1. Występująca niedopłata cyklicznie w kolejnych rozliczeniach - zaliczka ustalona na zbyt niskim poziomie - należy zwiększyć zaliczkę.

 2. Występujące bardzo duże zużycie wody w porównaniu do poprzednich okresów – przyczyn może być wiele tj. wyciek z urządzeń sanitarnych /np. spłuczka/, błąd odczytu spowodowany nieprawidłowym przypisaniem wodomierza do nakładki – w takim przypadku należy skontaktować się z pracownikiem Spółdzielni który dokona sprawdzenia i ewentualnej korekty rozliczenia. Bardzo pomocnym w takiej sytuacji jest odczyt wzrokowy wykonany przez użytkownika lokalu.

 3. Występujące znacznie większe zużycie wody niż w poprzednich okresach rozliczeniowych – sytuacje te zdarzają się najczęściej w lokalach podnajmowanych w czasie zmiany osób wynajmujących.

 4. Nagle występująca niedopłata w okresie bieżącym po poprzednich okresach rozliczeniowych w których występowały nadpłaty – jeżeli z różnych przyczyn, przeważnie technicznych wystąpił brak odczytu za pośrednictwem systemu zdalnego /przez internet/ program rozliczeniowy przyjął wartość średniego zużycia co w przypadku wzrostu faktycznych wskazań powoduje niedopłatę.

Zdarza się, że jedynym rozwiązaniem w celu weryfikacji poprawności rozliczenia wody na podstawie wskazań wodomierza jest oddanie go specjalistycznej firmie do badania metrologicznego w celu sprawdzenia prawidłowości jego działania. Jeśli badanie wykazuje przekroczenie granicy błędów pomiaru wówczas jest to podstawą do przeprowadzenia korekty rozliczenia.

Rozliczenia wody przeprowadzane są systematycznie co pół roku i niosą za sobą różne sytuacje, pytania, konieczność wyjaśnień, sprawdzeń, wizji lokalnych i komunikowania się ze spółdzielnią na co pracownicy są przygotowani. Ostatnio przeprowadzone rozliczenie za sezon listopad 2020/kwiecień 2021r. przyniosło wyjątkowo mało uzasadnionych reklamacji co świadczy o tym, że taki system rozliczeniowy sprawdza się i działa poprawnie.

Pamiętajmy jednak, że obowiązkiem każdego mieszkańca w jego własnym interesie jest sprawdzenie wzrokowo faktycznych wskazań wodomierzy i wartości przyjętych w rozliczeniu oraz kontrolowanie wyników rozliczenia również poprzez korektę zadeklarowanych zaliczek na odpowiednim do faktycznego zużycia poziomie do czego gorąco namawiamy.

 

 

                                                                                                                                                                       ADMINISTRACJA

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
 • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
 • 15, 18 - Administratorzy
 • 16 - Sekcja techniczna
 • 17 - Kierownik Adm.
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter