25 maja 2019 r.
Zapytanie ofertowe - rozbiórka hydroforni
Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe - rozbiórka hydroforni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 20 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbiórki hydroforni na działce nr 1148/2 w Kołbieli.

 

Zakres robót związanych z rozbiórką budynku hydroforni polega na:

 • wykonaniu czynności przygotowawczych m.in. właściwe zabezpieczenie terenu rozbiórki,
 • wykonaniu robót rozbiórkowych wyposażenia i urządzeń,
 • demontażu pokrycia dachowego z papy, obróbek blacharskich,
 • rozbiórce kominów, stropodachu, ścian, posadzki i fundamentów,
 • wywiezieniu i utylizacji gruzu i odpadów,
 • uzupełnieniu wolnych przestrzeni pospółką zagęszczaną warstwami,
 • ułożeniu ziemi urodzajnej gr. min. 20 cm do poziomu istniejącego terenu;
 • uporządkowaniu terenu,
 • sporządzeniu inwentaryzacji powykonawczej.

Prace należy prowadzić zgodnie ze opisem do zgłoszenia robót rozbiórkowych, sztuką budowlaną, normami i zasadami bezpieczeństwa.

Oferta winna zawierać:

 • formularz ofertowy – zobowiązanie rzeczowo-finansowe (cena brutto wg załącznika nr 1),
 • wyciąg z CEIDG lub z KRS,
 • oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatkowych i składkach ZUS (wg załącznika nr 2),
 • oświadczenie RODO (wg załącznika nr 3),
 •  dowód wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388 – wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed dniem złożenia oferty[1].

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) w terminie do dnia 04.03.2019 r. w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej: „Oferta na wykonanie rozbiórki hydroforni na działce nr 1148/2 w Kołbieli”.

Szczegółowych informacji niezbędnych do opracowania oferty udziela Dział Techniczny, tel. 25 758 5011 wew.16 i 27.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” z siedzibą przy ul. Kościuszki 20 w Mińsku Mazowieckim.
 2. Dane kontaktowe koordynatora ochrony danych, e-mail: m.rozalska@smprzelom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. rozbiórka budynku hydroforni w Kołbieli prowadzonym w trybie zapytania ofertowego oraz w związku z realizacją tego zadania.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu wykonania:
  • czynności koniecznych przed zawarciem umowy,
  • wykonania umowy,
  • archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy przez administratora lub przez stronę trzecią.
 5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych.
 9. Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy.
 11. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
załącznik nr 1 do pobrania
załącznik nr 2 do pobrania
załącznik nr 3 do pobrania
załącznik nr 4 do pobrania


[1] Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone (przeksięgowane) na poczet właściwego zabezpieczenia wykonania umowy i zwrócone po odbiorze robót.

Oferent którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie opracowanej na podstawie niniejszego zapytania lub zawarcie umowy jest niemożliwe z winy Oferenta.

Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana zwrot wadium nastąpi po zawarciu umowy na wykonanie zadania z wybranym Wykonawcą.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter