13 grudnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany pionu wodnego i kanalizacyjnego - Szczecińska 11
Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany pionu wodnego i kanalizacyjnego - Szczecińska 11

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 20 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany pionu wodnego i kanalizacyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szczecińskiej 11 w Mińsku Mazowieckim.

 

W zakres robót związanych z wykonaniem wymiany pionu wodnego i kanalizacyjnego wraz z robotami towarzyszącymi wchodzą:

-        rozebranie istniejących zabudów pionów wraz z okładzinami,

-        demontaż istniejącego pionu wodnego i kanalizacyjnego,

-        montaż nowego stalowego pionu wodnego i kanalizacyjnego z PVC (średnice nowych rur muszą odpowiadać średnicom rur zdemontowanych), mocowania systemowe rur do ścian co 1,50 m,

-        montaż otulin, przejścia przez ściany i stropy uszczelnione pianką poliuretanową ppoż.,

-        wykonanie podłączenia aparatów i urządzeń sanitarnych (wodomierze, umywalki, wanny, brodziki itp.),

-        roboty budowlane naprawcze i odtworzeniowe poinstalacyjne posadzek, ścian, tynków wraz z odtworzeniem okładzin ceramicznych i pomalowaniem powierzchni ścian farbami,

-        usunięcie i wywiezienie gruzu.

 

 1. Oferta winna zawierać:

-        formularz ofertowy – zobowiązanie rzeczowo-finansowe (cena brutto wg załącznika nr 1),

-        wyciąg z CEIDG lub z KRS,

-        oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatkowych i składkach ZUS (wg załącznika nr 2),

-        oświadczenie RODO (wg załącznika nr 3),

-        dowód wpłaty wadium w wysokości 500 (pięćset) złotych na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki
nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388 – wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed dniem złożenia oferty[1].

 

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) w terminie do dnia 16.12.2019 r. w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej: 

 

„Oferta na wykonanie wymiany pionu wodnego i kanalizacyjnego przy ul. Szczecińskiej 11 w Mińsku Mazowieckim”.

 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej i przesłanie jej w wyżej podanym terminie na adres e-mail: sm@smprzelom.pl.

 

Termin realizacji: do 14.02.2020 r.

 

 1. Szczegółowych informacji niezbędnych do opracowania oferty udziela Dział Techniczny, tel. 25 758 5011 wew.16 i 27.

 

INFORMACJA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” z siedzibą przy ul. Kościuszki 20 w Mińsku Mazowieckim.
 2.     Dane kontaktowe koordynatora ochrony danych, e-mail: m.rozalska@smprzelom.pl.
 3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
  z postępowaniami o udzielenie zamówienia pn. wykonanie wymiany pionu wodnego i kanalizacyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szczecińskiej 11 w Mińsku Mazowieckim prowadzonym w trybie zapytania ofertowego oraz w związku z realizacją tego zadania.
 4.     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu wykonania:

- czynności koniecznych przed zawarciem umowy,

- wykonania umowy,

- archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy

przez administratora lub przez stronę trzecią.

    5.     W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

    6.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

    7.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

    8.     Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych. 

    9.     Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10.     Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy.

 11.     Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.[1] Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone (przeksięgowane) na poczet właściwego zabezpieczenia wykonania umowy i zwrócone po odbiorze robót.

Oferent którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie opracowanej na podstawie niniejszego zapytania lub zawarcie umowy jest niemożliwe z winy Oferenta.

Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana zwrot wadium nastąpi po zawarciu umowy na wykonanie zadaniaz wybranym Wykonawcą.

 

załącznik nr 1 do pobrania
załącznik nr 2 do pobrania
załącznik nr 3 do pobrania


zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter