13 grudnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych
Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 20 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych:

a)      budowy wiatrołapów wejściowych do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nadrzecznej 6 i 7 w Mińsku Mazowieckim;

b)      przebudowy tarasu i schodów (od strony lokali użytkowych) wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy ul. Warszawskiej 212 w Mińsku Mazowieckim.

 

 1. W zakres opracowania winny wchodzić:

- mapa do celów projektowych,

- sporządzenie inwentaryzacji,

- opracowanie projektów budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia,

- uzgodnienia z PEC, PWiK, RE, ZUD, ppoż. i inne,

- poszczególne etapy opracowania należy uzgodnić z tut. Spółdzielnią,

- przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne,

- uzyskanie pozwolenia na budowę – zgłoszenia do Starostwa Powiatowego.

Przed złożeniem Oferent winien zapoznać z terenem i dokonać wstępnych oględzin budynków.

Wstępną fazę i wytyczne do opracowania należy uzgodnić ze Spółdzielnią do 20.03.2020 r.

Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach, również w formie zapisu elektronicznego.

Opracowana dokumentacja budowlana winna spełniać warunki zawarte w art. 20 Prawa Budowlanego i stanowić podstawę do wystąpienia przez Zleceniodawcę do Starostwa Powiatowego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających decyzji (wnioski i oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością wypełnia Zleceniodawca).

Oferta winna zawierać:

- formularz ofertowy – zobowiązanie rzeczowo-finansowe (ceny brutto wg załącznika nr 1),

- wyciąg z CEIDG lub z KRS,

- oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatkowych i składkach ZUS (wg załącznika nr 2),

- oświadczenie RODO (wg załącznika nr 3),

- kserokopię uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby,

- dowód wpłaty wadium w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki
nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388 – wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed dniem złożenia oferty[1].

 

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) w terminie do dnia 16.12.2019 r. w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej:

 

„Oferta na wykonanie dokumentacji budowlanych projektowo-kosztorysowych w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2020 roku”.

 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej i przesłanie jej w wyżej podanym terminie na adres e-mail: sm@smprzelom.pl.

 

Termin opracowania dokumentacji: do 30.09.2020 r.

 

 1. Szczegółowych informacji niezbędnych do opracowania oferty udziela Dział Techniczny, tel. 25 758 5011 wew.16 i 27.

 

 

INFORMACJA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” z siedzibą przy ul. Kościuszki 20 w Mińsku Mazowieckim.
 2.     Dane kontaktowe koordynatora ochrony danych, e-mail: m.rozalska@smprzelom.pl.
 3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
  z postępowaniami o udzielenie zamówienia pn. wykonanie dokumentacji budowlanych projektowo-kosztorysowych w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2020 roku prowadzonych w trybie zapytania ofertowego oraz w związku z realizacją tych zadań.
 4.     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu wykonania:

- czynności koniecznych przed zawarciem umowy,

- wykonania umowy,

- archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy przez administratora lub przez stronę trzecią.

    5.     W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

    6.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

    7.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

    8.     Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych. 

    9.     Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10.     Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy.

 11.     Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.[1] Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone (przeksięgowane) na poczet właściwego zabezpieczenia wykonania umowy i zwrócone po odbiorze dokumentacji.

Oferent którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie opracowanej na podstawie niniejszego zapytania lub zawarcie umowy jest niemożliwe z winy Oferenta.

Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana zwrot wadium nastąpi po zawarciu umowy na wykonanie zadania z wybranym Wykonawcą.

 

załącznik nr 1 do pobrania
załącznik nr 2 do pobrania
załącznik nr 3 do pobrania

 

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter