25 sierpnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej - ul. Toruńska 4 i 4A oraz Szczecińska 12 i 14
Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej - ul. Toruńska 4 i 4A oraz Szczecińska 12 i 14

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 20 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), oświetlenia klatek schodowych i piwnic wraz z instalacją zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacją uziemiającą oraz instalacją odgromową budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Toruńskiej 4 i 4A oraz Szczecińskiej 12 i 14 w Mińsku Mazowieckim.

 

 1. W zakres opracowania winno wchodzić:

-     mapa do celów projektowych,

-     ocena istniejącej instalacji zasilającej (WLZ), wewnętrznej klatek schodowych i zasilania do poszczególnych lokali, oświetlenia klatek schodowych i piwnic ze sporządzeniem inwentaryzacji,

-     opracowanie dokumentacji wymiany wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) z wyłącznikami przeciwpożarowymi, instalacją uziemiającą, wymiany przewodów pionów energetycznych wraz z osprzętem tj. tablicami rozdzielczymi, podlicznikowymi i zabezpieczającymi oraz drzwiczkami skrzynek energetycznych, oświetlenia klatek schodowych, piwnic, wejść do budynku łącznie
z oświetleniem awaryjnym przeciwpożarowym,

-     opracowanie dokumentacji wymiany instalacji odgromowej,

-     sporządzenie wyceny inwestorskiej i przedmiarów robót,

-     niezbędne uzgodnienia dokumentacji m.in. z PGE RE Mińsk Mazowiecki, ZUD, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych itp.,

-     uzyskanie pozwolenia na budowę – zgłoszenia do Starostwa Powiatowego.

 

 1. Przed złożeniem Oferent winien zapoznać z terenem i dokonać wstępnych oględzin budynków.

 

 1. Wstępną fazę i wytyczne do opracowania należy uzgodnić ze Spółdzielnią do 19.07.2019 r.

 

 1. Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach, również w formie zapisu elektronicznego.

 

 1. Opracowana dokumentacja budowlana winna spełniać warunki zawarte w art. 20 Prawa Budowlanego i stanowić podstawę do wystąpienia przez Zleceniodawcę do Starostwa Powiatowego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających decyzji (wnioski i oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością wypełnia Zleceniodawca).

 

 1. Oferta winna zawierać:

-     formularz ofertowy – zobowiązanie rzeczowo-finansowe (ceny brutto wg załącznika nr 1),

-     wyciąg z CEIDG lub z KRS,

-     oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatkowych i składkach ZUS (wg załącznika nr 2),

-     oświadczenie RODO (wg załącznika nr 3),

-     kserokopię uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby,

 

 

-     dowód wpłaty wadium w wysokości 800,00 (osiemset) złotych na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki
nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388 – wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed dniem złożenia oferty[1].

 

 1. Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) w terminie do dnia 03.06.2019 r. w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej:

„Oferta na wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej

wymiany instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach

przy ul. Toruńskiej 4 i 4A oraz Szczecińskiej 12 i 14 w Mińsku Mazowieckim”.

 

 1. Termin opracowania dokumentacji: do 30.09.2019 r.

 

 1. Szczegółowych informacji niezbędnych do opracowania oferty udziela Dział Techniczny,
  tel. 25 758 5011 wew.16 i 27.


[1] Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone (przeksięgowane) na poczet właściwego zabezpieczenia wykonania umowy i zwrócone po odbiorze dokumentacji.

Oferent którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie opracowanej na podstawie niniejszego zapytania lub zawarcie umowy jest niemożliwe z winy Oferenta.

Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana zwrot wadium nastąpi po zawarciu umowy na wykonanie zadania z wybranym Wykonawcą.

zal. 1 do pobrania
zal. 2 do pobrania
zal. 3 do pobrania


zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter