18 czerwca 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej
Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przełom" w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 20 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), oświetlenia klatek schodowych i piwnic wraz z instalacją zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacją uziemiającą oraz instalacji odgromowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Nadrzecznej 1 i 10 w Mińsku Mazowieckim.

1.    W zakres opracowania winno wchodzić:

 •      mapa do celów projektowych,
 •      ocena istniejącej instalacji zasilającej (WLZ), wewnętrznej klatek schodowych i zasilania do poszczególnych lokali, oświetlenia klatek schodowych i piwnic ze sporządzeniem inwentaryzacji,
 •      opracowanie dokumentacji wymiany wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) z wyłącznikami przeciwpożarowymi, instalacją uziemiającą, wymiany przewodów pionów energetycznych wraz z osprzętem tj. tablicami rozdzielczymi, podlicznikowymi i zabezpieczającymi oraz drzwiczkami skrzynek energetycznych, oświetlenia klatek schodowych, piwnic, wejść do budynku łącznie z oświetleniem awaryjnym przeciwpożarowym,
 •      opracowanie dokumentacji wymiany instalacji odgromowej,
 •      sporządzenie wyceny inwestorskiej i przedmiarów robót,
 •      niezbędne uzgodnienia dokumentacji m.in. z PGE RE Mińsk Mazowiecki, ZUD, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych itp.,
 •      uzyskanie pozwolenia na budowę - zgłoszenia do Starostwa Powiatowego.


2.    Przed złożeniem Oferent winien zapoznać z terenem i dokonać wstępnych oględzin budynków.

3.    Wstępną fazę i wytyczne do opracowania należy uzgodnić ze Spółdzielnią do 28.02.2019 r.

4.    Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach, również w formie zapisu elektronicznego.

5.    Opracowana dokumentacja budowlana winna spełniać warunki zawarte w art. 20 Prawa Budowlanego i stanowić podstawę do wystąpienia przez Zleceniodawcę do Starostwa Powiatowego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających decyzji (wnioski i oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością wypełnia Zleceniodawca).

6.    Oferta winna zawierać:

 •      zobowiązanie rzeczowo-finansowe (ceny brutto wg załącznika nr 1),
 •      wyciąg z CEIDG lub z KRS,
 •      oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatkowych i składkach ZUS (wg załącznika nr 2),
 •      kserokopię uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby,
 •      dowód wpłaty wadium w wysokości 400,00 (czterysta) złotych na konto Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388 - wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed dniem złożenia oferty .


7.    Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) w terminie do dnia 11.01.2019 r. w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej:
"Oferta na wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach przy ul. Nadrzecznej 1 i 10 w Mińsku Mazowieckim".

8.    Termin opracowania dokumentacji: do 31.05.2019 r.

9.    Informacji udzielają: Krzysztof Ciąćka, tel. (25) 758 5011 w. 27 i Marek Nalazek tel. (25) 758 5011 w. 16.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter