19 października 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej wymiany poziomów kanalizacyjnych w piwnicy wraz z przyłączem w budynku przy ul. Okrzei 25
Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej wymiany poziomów kanalizacyjnych w piwnicy wraz z przyłączem w budynku przy ul. Okrzei 25

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 20 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej wymiany poziomów kanalizacyjnych w piwnicy (III klatka) wraz z przyłączem w budynku przy ul. Okrzei 25 w Mińsku Mazowieckim.

 

Opracowanie dokumentacji winno obejmować:

-        mapę do celów projektowych,

-        inwentaryzację i ocenę istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

-        opracowanie dokumentacji budowlanej wykonawczej wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej w III klatce schodowej wraz z przyłączem,

-        niezbędne uzgodnienia dokumentacji m.in. z PWiK Mińsk Mazowiecki, ZUD itp.,

-        uzyskanie pozwolenia na budowę – zgłoszenia do Starostwa Powiatowego,

-        przedmiary i kosztorysy inwestorskie, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

 

 • Przed złożeniem Oferent winien zapoznać z terenem i dokonać wstępnych oględzin budynków.
 • Wstępną fazę i wytyczne do opracowania należy uzgodnić ze Spółdzielnią do 11.10.2019 r.
 • Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach, również w formie zapisu elektronicznego.

 

Opracowana dokumentacja budowlana winna spełniać warunki zawarte w art. 20 Prawa Budowlanego i stanowić podstawę do wystąpienia przez Zleceniodawcę do Starostwa Powiatowego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających decyzji (wnioski i oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością wypełnia Zleceniodawca).

Oferta winna zawierać:

-     formularz ofertowy – zobowiązanie rzeczowo-finansowe (ceny brutto wg załącznika nr 1),
-     wyciąg z CEIDG lub z KRS,
-     oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatkowych i składkach ZUS (wg załącznika nr 2),
-     oświadczenie RODO (wg załącznika nr 3),
-     kserokopię uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby,
-     dowód wpłaty wadium w wysokości 300,00 (trzysta) złotych na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki
nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388 – wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed dniem złożenia oferty[1].
 

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) w terminie do dnia 30.09.2019 r. w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej:

„Oferta na wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej
wymiany poziomów kanalizacyjnych w piwnicy (III klatka) wraz z przyłączem
w budynku przy ul. Okrzei 25 w Mińsku Mazowieckim.”
 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej i przesłanie jej w wyżej podanym terminie na adres e-mail: sm@smprzelom.pl.

 

Termin opracowania dokumentacji: do 31.10.2019 r.

 

Szczegółowych informacji niezbędnych do opracowania oferty udziela Dział Techniczny,tel. 25 758 5011 wew.16 i 27.

załącznik nr 1 do pobrania
załącznik nr 2 do pobrania
załącznik nr 3 do pobrania

 [1] Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone (przeksięgowane) na poczet właściwego zabezpieczenia wykonania umowy i zwrócone po odbiorze dokumentacji.

Oferent którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie opracowanej na podstawie niniejszego zapytania lub zawarcie umowy jest niemożliwe z winy Oferenta.

Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana zwrot wadium nastąpi po zawarciu umowy na wykonanie zadania z wybranym Wykonawcą.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter