20 października 2018 r.
Zaproszenie do złożenia oferty - montaż szlabanu / bramy i dwóch furtek
Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty - montaż szlabanu / bramy i dwóch furtek

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na dostawę z montażem szlabanu lub bramy i dwóch furtek z uzupełnieniem wolnych przestrzeni przęsłami ogrodzeniowymi przy ul. Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim (dz. nr 3942/52).

 

Zakres robót:

WARIANT A:

-     dostawa i montaż kompletnego szlabanu o szerokości min. 450cm wraz z automatyką wyposażoną w sterownik otwierany syreną SOS oraz 90 pilotów 4-kanałowych – całość firmy NICE,

-     doprowadzenie zasilania do szlabanu w istniejącej rurze osłonowej wraz z jego uruchomieniem.

WARIANT B:

 1. 1.        część I:

-     dostawa i montaż słupków stalowych ocynkowanych o przekroju kwadratowym min. 50x50x2mmm, długości min. 250cm (min. 170cm ponad poziom terenu), betonowanych w gruncie na głębokość min. 100cm, z dospawanymi ceownikami do wsunięcia cokołu;

-     dostawa i montaż cokołu betonowego prefabrykowanego obustronnie gładkiego wys. min. 20cm o łącznej długości 300cm;

-     dostawa i montaż przęseł ocynkowanych o łącznej długości 300cm z wypełnieniem kątownikiem min. 25x25mm, poprzeczki profil zamknięty min. 30x18mm, wysokość min. 150cm;

-     dostawa i montaż ocynkowanej bramy dwuskrzydłowej ze słupkami (oznaczonej na załączniku graficznym symbolem „1”), montowanej w fundamencie betonowym o długości min. 600cm, szerokości min. 60cm, posadowionym na głębokość min. 100cm poniżej poziomu terenu, zbrojenie 4#12 ze strzemionami ø6 co 25cm, z wypełnieniem kątownikiem min.25x25mm, szerokość bramy w świetle (po otwarciu) 450cm, wysokość min. 170cm;

-     dostawa i montaż do powyższej bramy kompletnej automatyki przemysłowej firmy NICE ze sterownikiem otwieranym syreną SOS, z zestawem 4 fotokomórek i lampą sygnalizacyjną;

-     doprowadzenie zasilania do powyższej bramy w istniejącej rurze osłonowej wraz z jej uruchomieniem;

-     dostawa 90 pilotów 4-kanałowych firmy NICE;

-     dostawa i montaż ocynkowanej furtki wraz ze słupkami (oznaczonej na załączniku graficznym symbolem „2”), z jednym słupkiem przystosowanym do montażu kasety domofonowej, z wypełnieniem kątownikiem min. 25x25mm, szerokość w świetle (po otwarciu) min. 120cm, wysokość do 170cm, wyposażonej w samozamykacz, wandaloodporną klamkę z szyldem oraz systemowy zamek typu YALE z 3 kluczami.

 1. 2.        część II:

-     dostawa i montaż słupków stalowych ocynkowanych o przekroju kwadratowym min. 50x50x2mmm, długości min. 250cm (min. 170cm ponad poziom terenu), betonowanych w gruncie na głębokość min. 100cm, z dospawanymi ceownikami do wsunięcia cokołu;

-     dostawa i montaż cokołu betonowego prefabrykowanego obustronnie gładkiego wys. min. 20cm o łącznej długości 600cm;

-     dostawa i montaż przęseł ocynkowanych o łącznej długości 600cm z wypełnieniem kątownikiem min. 25x25mm, poprzeczki profil zamknięty min. 30x18mm, wysokość min. 150cm;

-     dostawa i montaż ocynkowanej furtki wraz ze słupkami (oznaczonej na załączniku graficznym symbolem „3”), z jednym słupkiem przystosowanym do montażu kasety domofonowej, z wypełnieniem kątownikiem min. 25x25mm, szerokość w świetle (po otwarciu) min. 150cm, wysokość do 170cm, wyposażona w samozamykacz, wandaloodporną klamkę z szyldem oraz systemowy zamek typu YALE z 3 kluczami.

 

 Oferta winna zawierać  :

-        zobowiązanie rzeczowo-finansowe (załącznik nr 1),

-        wyciąg z CEIDG lub z KRS,

-        kserokopię dowodu osobistego (dla osób prowadzących działalność gospodarczą) lub wyciąg z KRS (dla firm),

-        dowód wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388 – wadium winno wpłynąć  na konto Zamawiającego przed dniem złożenia oferty[1].

 

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni  (pokój nr 9) w terminie do dnia 10.04.2018 r.
w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej: 

„Oferta na dostawę z montażem szlabanu lub bramy i dwóch furtek z uzupełnieniem wolnych przestrzeni przęsłami ogrodzeniowymi przy ul. Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim”.


Termin wykonania: do 30.05.2018 r.

Informacji udzielają: Krzysztof Ciąćka (25)758 5011 w. 27 i Marek Nalazek tel. (25)758 5011 w. 16.

załącznik nr 1 do pobrania
rzut graficzny do pobrania


[1] Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone (przeksięgowane) na poczet właściwego zabezpieczenia wykonania umowy i zwrócone po upływie gwarancji.

Oferent którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie opracowanej na podstawie niniejszego zapytania lub zawarcie umowy jest niemożliwe z winy Oferenta.

Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana zwrot wadium nastąpi po zawarciu umowy na wykonanie zadania z wybranym Wykonawcą.

 

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter