16 grudnia 2018 r.
SIWZ dot. wykonania czynności pielęgnacyjno-ogrodniczych na terenach zielonych 2018
Strona główna » Przetargi » SIWZ dot. wykonania czynności pielęgnacyjno-ogrodniczych na terenach zielonych 2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA

WYKONANIA CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNO-OGRODNICZYCH

NA TERENACH ZIELONYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZEŁOM“ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

I.             PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1.            Zamawiający – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 20, tel. 25 758 50 11.

2.            Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kilkakrotnym, jednak nie mniej niż 3 razy w ciągu 2018 roku, koszeniu trawy wraz z grabieniem i jej wywozem na terenach zielonych w spółdzielczych zasobach mieszkalnych o łącznej powierzchni jednokrotnego koszenia ok. 10 ha.

3.            Częstotliwość wykonywania koszenia uzależniona jest od potrzeb.

 

II.            MATERIAŁY I SPRZĘT

Wszystkie materiały i sprzęty, niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.

 

III.          INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

1.            Każdorazowe wykonanie koszenia będzie poprzedzone otrzymaniem przez Wykonawcę zlecenia od Kierownika Działu Administracji i Eksploatacji.

2.            Wykonawca przystąpi do koszenia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia.

3.            Wykonawca przed przystąpieniem do koszenia powiadomi wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia robót, przedstawi i uzgodni z zamawiającym harmonogram koszenia poszczególnych terenów z określeniem czasu ich koszenia.

4.            Czas pracy pracowników Wykonawcy – prace wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego będą wykonywane w przedziale czasowym godz. od 800 do 1800 od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni świątecznych.

5.            Zbieranie trawy – grabienie najpóźniej dnia następnego po skoszeniu.

6.            Wywiezienie trawy z miejsca pracy w ciągu dwóch dni po zgrabieniu przy czym nie może pozostać nie wywieziona na dzień świąteczny.

7.            Wykonawca zobowiązany jest przez czas trwania robót do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzonych robót.

8.            Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac.

9.            Zabrania się koszenia mechanicznego trawy przy trzonach drzew i krzewów w obrębie korzeni. Powodem  wykluczenia takiego  koszenia jest zapobieganie usychaniu drzew i krzewów.

10.           Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały czas wykonywania prac polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

11.          Termin płatności faktury – 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

12.          Płatność za wykonanie zamówienia – jednorazowo, po odbiorze całości prac na podstawie faktury i protokołu odbioru końcowego jednorazowego koszenia.

13.          Wykonawca przedstawi referencje.

 

IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

1.            Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.

2.            Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.            Oferta musi być podpisana przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo, które powinno być wówczas dołączone do oferty. Każda zapisana strona oferty oraz załączone dokumenty (nie dotyczy oryginałów dokumentów) powinna być zaparafowana przez ww. upoważnione osoby.

4.            Oferta musi zawierać dokumenty, informacje, oświadczenia wymienione poniżej:

a)            aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z odpisu z odpowiedniego rejestru nie wynika sposób reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty określające osoby uprawnione do składania w jego imieniu oświadczeń woli. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki,

b)           wykaz maszyn oraz listę osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

c)            oświadczenie, że Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

 

V.           SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1.            Wykonawca może uzyskać wyjaśnienia dotyczące specyfikacji telefonicznie, kierując pytanie na adres wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu.

2.            Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować materiały  wydając uzupełnienie. Każde w ten sposób wydane uzupełnienie stanie się częścią dokumentacji zamówienia.

 

VI.          CENA OFERTOWA

1.            Wykonawca musi podać cenę netto i brutto skoszenia 1ha trawy wraz z jej wywozem w zasobach Spółdzielni (z podatkiem i bez podatku VAT). Cena obejmuje zgrabienie i wywóz trawy.

2.            Oferowana cena realizacji powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3.            W przypadku stwierdzenia pomyłek i błędów w obliczeniu ceny realizacji zamówienia Wykonawca, w którego ofercie te błędy zostały stwierdzone, może zostać wykluczony z postępowania.

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca przystąpi do koszenia w terminie 3 dni po otrzymaniu zlecenia w formie pisemnej na konkretny zakres robót. Realizacja jednego koszenia wszystkich zasobów nie może trwać dłużej niż 14 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia może być wydłużony o okres ustalony z Zamawiającym w przypadku występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

 

VIII. KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY

Komisja dokona wyboru Wykonawcy spośród zgłoszonych ofert biorąc pod uwagę: zaoferowaną cenę ofertową, ilość maszyn oraz ilość osób przewidzianych do realizacji zamówienia, referencje o jakości wykonanych prac.

 

IX. WADIUM

1.            Oferent wnosi wadium w wysokości 500,00zł (pięćset złotych) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388  w terminie do dnia 08.05.2018r.

2.            Podpisanie umowy z wybranym oferentem stanowi zakończenie procedury przetargowej, zaś wpłacone przez pozostałych oferentów wadium podlega zwrotowi.

3.            Odmowa podpisania umowy przez oferenta pociąga za sobą utratę wadium i odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Spółdzielni.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE PRZETARGOWE

1.            Koszty związane ze sporządzeniem oferty przetargowej bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi oferent.

2.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez oferentów materiałów i przygotowania przez nich ofert.

3.            Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4.            Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem nie wcześniej niż po zatwierdzeniu wniosku Komisji Przetargowej przez Zarząd Spółdzielni.

5.            Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień dotyczących przebiegu przetargu.

 

XI.          SPOSÓB SKŁADANIA OFERT I PRZEPROWADZENIE PRZETARGU

                Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 9) Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki nr 20 do dnia 8.05.2018r. do godz. 1030.

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i zatytułowana:

 

„Wykonanie czynności pielęgnacyjno-ogrodniczych na terenach zielonych znajdujących się 

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w 2018r.

 

XII. OTWARCIE OFERT

1.            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.05.2018r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni pok. 6.

2.            Oferenci uczestniczą przy otwarciu i odczytaniu ofert.

3.            Komisja przetargowa zgodnie z postanowieniami regulaminu przeprowadza przetarg, może go unieważnić bez podania przyczyny lub uznać za nierozstrzygnięty w przypadku, gdy nie wpłynęły przynajmniej dwie ważne oferty, wszystkie złożone oferty uznano za nieważne, komisja przetargowa nie dokonała wyboru oferty.

4.            W przypadku nie dokonania wyboru oferty komisja może przeprowadzić negocjacje cenowe.

5.            Komisja poinformuje oferentów o ostatecznym wyniku przetargu na stronie internetowej Spółdzielni.

 

XIII. WYBÓR OFERTY

Zamawiający udzieli odpowiedzi oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest w terminie 3 dni od powiadomienia o wyborze oferty do podpisania umowy na przedmiot zamówienia.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter