30 maja 2020 r.
SIWZ dot. świadczenia usług kompleksowego sprzątania - Topolowa 1,3 - Warszawska 163
Strona główna » Przetargi » SIWZ dot. świadczenia usług kompleksowego sprzątania - Topolowa 1,3 - Warszawska 163

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZEŁOM” W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”

w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 20 tel. (25) 758 50 11

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz terenów zewnętrznych nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim.

2. Zamówienie obejmuje nieruchomości:

a) Topolowa 1

b) Topolowa 3

c) Warszawska 163

W tym:

a)   powierzchnia terenów zielonych          – 1 433,56m2

b)   powierzchnia klatek schodowych                    – 1 243,16m²

c)    powierzchnia piwnic (korytarze)                     –    379,40m²

d)   powierzchnia chodników                      – 1 902,75m²

e)    ilość altan śmietnikowych                    – 1szt.

f)     ilość klatek schodowych                       – 14szt.                                                

g)   rodzaj okładzin na klatkach schodowych         – lastryko (6 klatek schodowych)
–gres (8 klatek schodowych)

3.  Harmonogram prac, o których mowa w pkt 1 określony jest w załączniku nr 4
do przedmiotowej specyfikacji.

4. Wykonawca ponadto za odrębnym zleceniem zobowiązany jest w zakresie realizacji zamówienia wykonywać dodatkowe czynności porządkowe po przeprowadzonych remontach, usuniętych awariach itp.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać inne czynności konieczne do utrzymania czystości w budynku i na terenie posesji.

6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest informować Zamawiającego o stwierdzonych usterkach i awariach w sprzątanych budynkach i terenach przyległych.

7. Zamawiający zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia pomieszczenia socjalno - magazynowego tj. na szatnię oraz na sprzęt i środki czystości.

8.  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP.

9.  Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić rodzaj stosowanych środków czystości
z Zamawiającym.

10. Zakup środków chemicznych do zimowego utrzymania terenu takie jak np. piasek, sól i inne środki przeciwślizgowe, oraz usuwanie śniegu z nieruchomości jest kosztem Wykonawcy. Pojemniki na materiały do zimowego utrzymania terenu zapewnia Wykonawca.

11. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu prowadzonych prac.

12. Cena oferty powinna obejmować całość robót (brutto).

13. Oferenci składają oferty wypełniając załączony formularz – ZOBOWIĄZANIE RZECZOWO – FINANSOWE OFERENTA (załącznik nr 1)

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin przystąpienia do realizacji usługi ustala się na dzień 01.06.2019r.

 

IV. WYMAGANIA OD OFERENTÓW

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykonawcy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawy.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, przeszkolonych pracowników, sprzęt, potencjał techniczny i ekonomiczny do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia.
 3. Nie zalegają w opłatach podatkowych i składkach ZUS.
 4. Posiadają referencje o podobnym zakresie robót, /min. 2/.
 5. Posiadają ubezpieczenie osób trzecich od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami.

 

V. WADIUM

1. Oferent wnosi wadium w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

2. Podpisanie umowy z wybranym oferentem stanowi zakończenie procedury przetargowej, zaś wpłacone przez pozostałych oferentów wadium podlega zwrotowi.

3. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Odmowa podpisania umowy przez oferenta pociąga za sobą utratę wadium i odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Spółdzielni.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE PRZETARGOWE

1. Koszty związane ze sporządzeniem oferty przetargowej bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi oferent.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez oferentów materiałów i przygotowanie przez nich ofert.

3. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” i uwzględnił istniejące warunki w cenie oferty, zapoznał się z terenem robót
i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne dane do prawidłowego sporządzenia niniejszej oferty. Informacji udziela Kierownik Działu Administracji i Eksploatacji – Michał Płochocki tel. 25 758 50 11 wew. 17.

5. Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem nie wcześniej niż po zatwierdzeniu wniosku Komisji Przetargowej przez Zarząd Spółdzielni.

6. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień dotyczących przebiegu przetargu.

7. Zamawiający określa punktację mającą wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty  przyznając punkty za następujące poszczególne elementy wskazane poniżej:

-  cena do 80 pkt.

-  referencje do 10 pkt.

-  wiarygodność techniczna i ekonomiczna do 10 pkt.

 

VII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT I PRZEPROWADZENIE PRZETARGU

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 9) Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki nr 20 do dnia 28.05.2019r. do godz. 1230.

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i zatytułowana:

PRZETARG – Usługa kompleksowego sprzątania nieruchomości należących do zasobów  Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.05.2019r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Spółdzielni   
(pokój nr 6). Oferenci mogą uczestniczyć przy otwarciu i odczytaniu ofert. Komisja przetargowa zgodnie z postanowieniami regulaminu przeprowadza przetarg, może go unieważnić bez podania przyczyny lub uznać za nierozstrzygnięty w przypadku, gdy nie wpłynęły przynajmniej dwie ważne oferty, wszystkie złożone oferty uznano za nieważne lub komisja przetargowa nie dokonała wyboru oferty.

W przypadku nie dokonania wyboru oferty komisja może przeprowadzić negocjacje cenowe.

 

VIII. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz zobowiązania rzeczowo-finansowego (ceny brutto według załącznika nr 1),
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w specyfikacji (wg załącznika nr 2),
 3. Dane ogólne o firmie (wg załącznika nr 3),
 4. Dowód wpłaty wadium – wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed dniem przetargu,

Kserokopie:

 1. Prawa do występowania w obrocie prawnym,
 2. Ubezpieczenia osób trzecich od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami.
 3. Referencje potwierdzające wykonanie robót o zbliżonym przedmiocie i wartości zadania.

Oryginały do wglądu w trakcie przetargu.

Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne, a oferta nie będzie brana pod uwagę.

 

IX. WYBÓR OFERTY

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia o wyborze oferty do podpisania umowy na przedmiot zamówienia.

załączniki do pobrania

 

 

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter