25 maja 2019 r.
Przetarg na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w roku 2019
Strona główna » Przetargi » Przetarg na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w roku 2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCA WYKONANIA CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH DRZEW

NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW

SPÓŁDZIELNI MESZKANIOWEJ „PRZEŁOM” W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 20 tel. (25) 758 50 11

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pielęgnacyjnego przycięcia gałęzi drzew,  mające na celu poprawę ich zdrowotności i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, (206) szt. wg załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji/, na terenach zielonych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przełom”.

2. W zakres prac określonych pkt. 1 wchodzi:

2.1 Wykonanie cięć pielęgnacyjno-porządkowych drzew /prześwietlenie koron, usunięcie suchych i połamanych gałęzi wraz z nadaniem właściwego kształtu statyki koronie – usunięcie około 10-40% korony drzewa, zgodnie z obowiązującymi przepisami/.

2.2 Cięcia należy wykonywać z uwzględnieniem właściwości i cech drzew, w celu zachowania indywidualnego charakteru drzew i uniknięcia zniekształceń. Cięcia należy przeprowadzać dla formowania korony, jej prześwietlenia lub odmładzania roślin.

3. Każdorazowo, niezwłocznie tzn. najpóźniej w ciągu 1 dnia od wykonywania cięć na danym terenie należy uprzątnąć teren i wywieźć we własnym zakresie gałęzie powstałe po wykonywanych pracach.

4. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ze sztuka ogrodniczą, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP.

5. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu prowadzonych robót. Zorganizuje, oznakuje i zabezpieczy przed dostępem osób trzecich – miejsca wykonywania zamówienia.

6. Cena oferty powinna obejmować całość robót (brutto).

6.1 Każdy oferent w cenie winien ująć wszelkie prace pomocnicze takie jak: utrzymanie na bieżąco porządku podczas prowadzenia prac, wykonanie zabezpieczeń bhp, ppoż. itp. Wymienione działania powinny być zawarte w oferowanej cenie.    

7. Oferenci składają oferty wypełniając załączony formularz – ZOBOWIĄZANIE RZECZOWO – FINANSOWE OFERENTA (załącznik nr 1)

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

do dnia 15 marca 2019r.

 

IV. WYMAGANIA OD OFERENTÓW

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykonawcy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawy.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, przeszkolonych pracowników, sprzęt, potencjał techniczny i ekonomiczny do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia.
 3. Nie zalegają w opłatach podatkowych i składkach ZUS.
 4. Posiadają referencje o podobnym zakresie robót, /min. 2/.
 5. Posiadają ubezpieczenie osób trzecich od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami.

 

V. WADIUM

1. Oferent wnosi wadium w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388. 

2. Podpisanie umowy z wybranym oferentem stanowi zakończenie procedury przetargowej, zaś wpłacone przez pozostałych oferentów wadium podlega zwrotowi.

3. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Odmowa podpisania umowy przez oferenta pociąga za sobą utratę wadium i odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Spółdzielni.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE PRZETARGOWE

1. Koszty związane ze sporządzeniem oferty przetargowej bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi oferent.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez oferentów materiałów i przygotowania przez nich ofert.

3. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” i uwzględnił istniejące warunki w cenie oferty, zapoznał się z terenem robót i jego otoczeniem, dokonał oceny stanu poszczególnych gatunków drzew, jak również uzyskał niezbędne dane do prawidłowego sporządzenia niniejszej oferty. Informacji udziela Kierownik Działu Administracji i Eksploatacji Michał Płochocki tel. 25 758 50 11 wew. 17.

5. Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem nie wcześniej niż po zatwierdzeniu wniosku Komisji Przetargowej przez Zarząd Spółdzielni.

6. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień dotyczących przebiegu przetargu.

7. Zamawiający określa punktację mającą wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty  przyznając punkty za następujące poszczególne elementy wskazane poniżej:

-  cena do 75 pkt.

-  termin realizacji do 5 pkt.

-  referencje do 10 pkt.

-  wiarygodność techniczna i ekonomiczna do 10 pkt.

 

VII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT I PRZEPROWADZENIE PRZETARGU

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 9) Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki nr 20 do dnia 18.12.2018r. do godz. 1030.

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i zatytułowana:

PRZETARG - Cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.12.2018r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni pok. 6. Oferenci mogą uczestniczyć przy otwarciu i odczytaniu ofert. Komisja przetargowa zgodnie z postanowieniami regulaminu przeprowadza przetarg, może go unieważnić bez podania przyczyny lub uznać za nierozstrzygnięty w przypadku, gdy nie wpłynęły przynajmniej dwie ważne oferty, wszystkie złożone oferty uznano za nieważne lub komisja przetargowa nie dokonała wyboru oferty.

W przypadku nie dokonania wyboru oferty komisja może przeprowadzić negocjacje cenowe.

 

VIII. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz zobowiązania rzeczowo-finansowego (ceny brutto według
  załącznika nr 1),
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w specyfikacji (wg załącznika nr 2),
 3. Dane ogólne o firmie (wg załącznika nr 3)
 4. Dowód wpłaty wadium – wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed dniem przetargu,

Kserokopie:

 1. Prawa do występowania w obrocie prawnym,
 2. Ubezpieczenia osób trzecich od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z przeprowadzonymi robotami.
 3. Referencje potwierdzające wykonanie robót o zbliżonym przedmiocie i wartości zadania.

Oryginały do wglądu w trakcie przetargu.

Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne, a oferta nie będzie brana pod uwagę.

 

IX. WYBÓR OFERTY

Informacja o ostatecznym wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia o wyborze oferty do podpisania umowy na przedmiot zamówienia.

załączniki do pobrania
zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter