16 lipca 2019 r.
Przetarg na modernizację placów zabaw położonych w rejonie budynków Kopernika 11, oraz Topolowej 1,3
Strona główna » Przetargi » Przetarg na modernizację placów zabaw położonych w rejonie budynków Kopernika 11, oraz Topolowej 1,3

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCA MODERNIZACJI PLACÓW ZABAW POŁOŻONYCH W REJONIE BUDYNKÓW KOPERNIKA 11 ORAZ TOPOLOWEJ 1, 3

NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZEŁOM”
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

 

I.       ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”

w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 20 tel. (25) 758 50 11

 

II.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

a)    modernizacja placu zabaw na działce numer 3932/11 po zachodniej stronie budynku przy ul. Kopernika 11 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym, w lokalizacji wskazanej
w załączniku nr 4 do specyfikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz normami PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009.

b)    modernizacja placu zabaw na działce numer 8053 położonej przy ulicy Topolowej 1, 3 w Mińsku Mazowieckim, w lokalizacji wskazanej
w załączniku nr 5 do specyfikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz normami PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009.

W zakres prac określonych pkt. 1 ppkt a) wchodzi:
 
2.1.  Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresieprzepisami.

2.2.   Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw:

a)     Zjeżdżalnia o wymiarach: długość 2,72m, szerokość 0,57m, wysokość 1,72m, maksymalna wysokość swobodnego upadku 0,98m (+/- 5%), składająca się przynajmniej z:

 • Schodków wejściowych,
 • Zjeżdżalni ze ślizgiem ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja nośna zestawu wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i pomalowanej kolorowym lakierem akrylowym (strukturalnym) oraz elementów wykonanych z płyty HDPE. W komplecie prefabrykowane fundamenty wykonane z betonu B30 ułatwiające montaż.

b)     Huśtawka typu „Bocianie gniazdo” - huśtawka z siedziskiem w postaci kosza
o średnicy 1m, o wymiarach: długość 1,38m, szerokość 2,40m, wysokość 2,12m, wysokość swobodnego upadku 1,25m (+/- 5%).

Konstrukcja nośna z rur stalowych ze stali chromowej. Siedzisko wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym. Prefabrykowane fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

c)     Piaskownica betonowa modułowa okrągła o wymiarach: długość 2,7m, szerokość, 2,7m, wysokość 0,4m, Wysokość Swobodnego Upadku 0,4m (+/- 5%).

Konstrukcja wykonana z betonu B30 zbrojonego prętami żebrowanymi, siedziska wykonane z tworzywa sztucznego z uformowanym kołnierzem zapobiegającym przesypywanie się piachu.

d)   Ławka betonowa bez oparcia - 1 sztuka, o wymiarach: dł. 1,5m, szer. 0,31m,
wys. 0,45m. Konstrukcja ławki na dwóch podporach wykonanych z betonu wibrowanego B30. Siedzisko wykonane z listew z tworzywa sztucznego o wymiarach 40x150x1500 mm, siedzisko ławki połączone z podporami za pomocą śrub zamkowych ocynkowanych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych.

e)     Regulamin placu zabaw określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw, o wymiarach:, szerokość 0,5m, wysokość  2m (+/- 5%).

Konstrukcja wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, tablica z płyty HPL mocowana do konstrukcji za pomocą uszu stalowych.

f)      Kosz na śmieci 40litrów z daszkiem, konstrukcja nośna wykonana z profilu stalowego 40x80x3mm oraz 20x40x2mm, daszek wykonany z blachy o grubości 2mm, kosz wyposażony w zamek ułatwiający wyciągnięcie wiadra w celu opróżnienia, zabezpieczenie antykorozyjnie.

2.3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe wraz
z podbudową. Wymaga się zastosowania nawierzchni systemowej złożonej
z warstwy amortyzującej upadek pokrytej sztuczną trawą w kolorze zielonym zasypaną piaskiem kwarcowym. Na nawierzchnię składa się:

 • Nawierzchnia o właściwości absorpcji siły upadku z wysokość 1,3m – 42m2
 • Podbudowa zgodna z wymogami producenta nawierzchni syntetycznej – 42m2
 • Podwójne obrzeża betonowe okalające nawierzchnie bezpieczną i stabilizujące sztuczną trawę.


2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej (6cm) zamkniętej obrzeżem betonowym (30x8cm), ustawionym na ławie betonowej z oporem, w ilości ok. 42m2. Nawierzchnię z kostki zaplanowano w wydzielonej strefie pod piaskownicą, jako dojście do placu zabaw oraz jako opaskę wokół placu zabaw o szerokości 0,5m.

2.5. Wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości panela 1030mm, wykonanego
z drutu o średnicy 6-8mm. Ogrodzenie ocynkowane i powlekane poliestrem
w kolorze zielonym. W ogrodzeniu furtka z samozamykaczem, otwierająca się
w obie strony, wykonana z prętów o średnicy 6, 8 i 12mm.

2.6. Uporządkowanie terenu przyległego, naruszonego w wyniku prac budowlano-montażowych prowadzonych przez wykonawcę.

W zakres prac określonych pkt. 1 ppkt b) wchodzi:
 
3.1.   dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw:

a)     Piaskownica betonowa okrągła o wymiarach: Æ wewnętrzna 2m. Konstrukcja wykonana z betonu, siedziska wykonane z  tworzywa sztucznego.

b)     Regulamin placu zabaw określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw, Konstrukcja wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, tablica z płyty HPL mocowana do konstrukcji za pomocą uszu stalowych.

c)    Zjeżdżalnia schodkowa wolnostojąca przeznaczona dla grupy wiekowej 3-10 lat Konstrukcja zjeżdżalni wykonana z elementów stalowych oraz płyt HDPE, całość konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem strukturalnym. W komplecie z fundamentami wykonanymi z betonu, ułatwiającymi montaż zjeżdżalni.

3.2.    Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe wraz
z podbudową. Wymaga się zastosowania nawierzchni systemowej złożonej
z warstwy amortyzującej upadek pokrytej sztuczną trawą w kolorze zielonym zasypaną piaskiem kwarcowym. Na nawierzchnie składa się:

 • Nawierzchnia o właściwości absorpcji siły upadku z wysokość 1,3m – 78m2
 • Podbudowa zgodna z wymogami producenta nawierzchni syntetycznej – 78m2
 • Podwójne obrzeża betonowe okalające nawierzchnie bezpieczną i stabilizujące sztuczną trawę.


3.3.    Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej (6cm) zamkniętej obrzeżem betonowym (30x8cm), ustawionym na ławie betonowej z oporem, w ilości ok. 27m2. Nawierzchnię z kostki zaplanowano w wydzielonej strefie wokół piaskownicy oraz jako opaskę wokół placu zabaw o szerokości 0,5m.

3.4.    Uporządkowanie terenu przyległego, naruszonego w wyniku prac budowlano-montażowych prowadzonych przez wykonawcę.

Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wskazane w specyfikacji. Wymaga się bezwzględnie zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi
w specyfikacji. Dopuszcza się 5% tolerancji w stosunku do wymiarów wskazanych w specyfikacji.
 
Wraz z ofertą wymaga się od Wykonawców złożenie kart technicznych oferowanych urządzeń i nawierzchni oraz certyfikatów potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi normami.
 
Zamawiający wskaże punkt odpłatnego poboru energii elektrycznej i wody oraz miejsce zamontowania WC. Kosztami za korzystanie z energii elektrycznej i wody Wykonawca będzie obciążany oddzielnymi fakturami.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., utrzymanie czystości i porządku na terenie prowadzonych robót.

Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim
z tytułu prowadzonych robót.

Wszystkie materiały muszą posiadać niezbędne aprobaty i atesty.

Cena oferty powinna obejmować całość robót (brutto).   

Oferenci składają oferty wypełniając załączony formularz – ZOBOWIĄZANIE RZECZOWO – FINANSOWE OFERENTA (zał. nr 1), do którego należy dołączyć wykaz wartości brutto poszczególnych urządzeń zabawowych wyszczególnionych w pkt 2.2 i 3.1, montażu tych urządzeń oraz robót wyszczególnionych w pkt 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3 i 3.4 SIWZ.

 

II.      TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dla robót przewidzianych w pkt 1 ppkt a) - do dnia 31 paździenika 2019r.

Dla robót przewidzianych w pkt 1 ppkt b) - do dnia 30 czerwca 2019r.

 

III.     WYMAGANIA OD OFERENTÓW

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykonawcy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawy.
 2. Posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, niezbędną wiedzę
  i doświadczenie, pracowników przeszkolonych, potencjał techniczny i ekonomiczny do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia.
 3. Nie zalegają w opłatach podatkowych i składkach ZUS.
 4. Posiadają referencje o podobnym zakresie robót, /min. 2/
 5. Posiadają ubezpieczenie osób trzecich od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami.

 

IV.     WADIUM

 1. Oferent wnosi wadium w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388
 2. Podpisanie umowy z wybranym oferentem stanowi zakończenie procedury przetargowej, zaś wpłacone przez pozostałych oferentów wadium podlega zwrotowi.
 3. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej.
 4. Odmowa podpisania umowy przez oferenta pociąga za sobą utratę wadium i odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Spółdzielni.

 

V.      DODATKOWE INFORMACJE PRZETARGOWE

 1. Koszty związane ze sporządzeniem oferty przetargowej bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi oferent.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez oferentów materiałów i przygotowania przez nich ofert.
 3. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji, zapoznał się z terenem robót i jego otoczeniem, dokonał obmiarów z natury, jak również uzyskał niezbędne dane do prawidłowego sporządzenia niniejszej oferty. Informacji udziela Kierownik Działu Administracji i Eksploatacji Michał Płochocki tel. 25 758 50 11 wew. 17.
 5. Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem nie wcześniej niż po zatwierdzeniu wniosku Komisji Przetargowej przez Zarząd Spółdzielni.
 6. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień dotyczących przebiegu przetargu.
 7. Zamawiający określa punktację mającą wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty  przyznając punkty za następujące poszczególne elementy wskazane poniżej:

-  cena do 75 pkt.

-  termin realizacji do 5 pkt.

-  okres gwarancji do 5 pkt.

-  okres  rękojmi do 5 pkt.

-  referencje do 5 pkt.

-  wiarygodność techniczna i ekonomiczna do 5 pkt.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia przewidzianej w pkt 1 ppkt a) w przypadku sprzeciwu Starostwa Powiatowego.

 

VI.     SPOSÓB SKŁADANIA OFERT I PRZEPROWADZENIE PRZETARGU

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 9) Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 20 do dnia 25.04.2019r. do godz. 1130.

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i zatytułowana:

 

Modernizacja placów zabaw w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przełom” w Mińsku Mazowieckim

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019r. od godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni pok. 6. Oferenci mogą uczestniczyć przy otwarciu i odczytaniu ofert. Komisja przetargowa zgodnie z postanowieniami regulaminu przeprowadza przetarg, może go unieważnić bez podania przyczyny lub uznać za nierozstrzygnięty w przypadku, gdy nie wpłynęły przynajmniej dwie ważne oferty, wszystkie złożone oferty uznano za nieważne lub komisja przetargowa nie dokonała wyboru oferty. W przypadku nie dokonania wyboru oferty komisja może przeprowadzić negocjacje cenowe.

 

VII.     OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz zobowiązania rzeczowo-finansowego (ceny brutto wg załącznika nr 1),
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w specyfikacji (wg załącznika nr 2),
 3. Dane ogólne o firmie (wg załącznika nr 3)
 4. Dowód wpłaty wadium – wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed dniem przetargu,

          Kserokopie:

 1. Prawa do występowania w obrocie prawnym,
 2. Ubezpieczenia osób trzecich od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z przeprowadzonymi robotami.
 3. Referencje potwierdzające wykonanie robót o zbliżonym przedmiocie i wartości zadania.
 4. Warunki oraz okres gwarancji i rękojmi.

          Oryginały do wglądu w trakcie przetargu.

          Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne, a oferta nie będzie brana pod uwagę.

 

VIII.   WYBÓR OFERTY

Informacja o ostatecznym wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia o wyborze oferty do podpisania umowy na przedmiot zamówienia

 

załączniki do pobrania
zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter