20 października 2018 r.
Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na wynajęcie garażu przy ulicy Łupińskiego 1C
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na wynajęcie garażu przy ulicy Łupińskiego 1C

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”

w Mińsku Mazowieckim

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony na wynajęcie garażu będącego w zasobach Spółdzielni "Przełom" o powierzchni użytkowej 16,60 m2

w zespole garażowym przy ulicy Łupińskiego 1C w Mińsku Mazowieckim o numerze 258.

Wywoławczą miesięczną wysokość czynszu najmu za wynajęcie garażu ustala się na kwotę 140 zł. netto + VAT.

Wadium w wysokości 280 zł. należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni  

12 1020 4476 0000 8102 0021 1300

w terminie do dnia 13.02.2018r. najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem przetargu.

Dowód dokonania przelewu wadium należy okazać w trakcie przetargu.

    

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 13.02.2018r. o godz. 1100  w  siedzibie Spółdzielni sala nr 6.

Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, druki oświadczenia znajdują się w Administracji Spółdzielni pokój nr 2.
Do przetargu dopuszczone zostaną osoby, które wniosą wadium, złożą pisemne oświadczenie, zgłoszą   gotowość do uczestnictwa w przetargu poprzez przybycie na miejsce wyznaczone do przeprowadzenia przetargu w terminie określonym w ogłoszeniu.

O dopuszczeniu do przetargu rozstrzyga komisja przetargowa. Przetarg zostanie przeprowadzony w  formie ustnej licytacji. Przewodniczący komisji unieważni przetarg o ile nie przystąpi do niego co  najmniej dwóch uczestników lub pomimo trzykrotnego ogłoszenia stawki wywoławczej żaden z  uczestników nie dokona przebicia.

Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji, która jest zabezpieczeniem należności przysługujących Spółdzielni z tytułu najmu garażu. Pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

     Z osobą, która wygra przetarg zawarta zostanie umowa najmu garażu po uprzednim zatwierdzeniu   przetargu przez Zarząd Spółdzielni.

     W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze przetargu w terminie 14 dni od wezwania przez Zarząd do zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Osoby zainteresowane przetargiem, odnośnie zapoznania się z jego regulaminem oraz dokonania  oględzin garażu mogą kontaktować się z Administracją Spółdzielni,  pok. nr 2, tel. 25 758 50 11 wew. 15 codziennie w godzinach urzędowania.

 Zarząd   Spółdzielni

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter