13 grudnia 2019 r.
Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej
Strona główna » Przetargi » Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 20 zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nadrzecznej 10 w Mińsku Mazowieckim w zakresie:

-        wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w tym: WLZ z wyłącznikami przeciwpożarowymi, instalacja uziemiająca, przewody pionów energetycznych wraz z osprzętem (tablice rozdzielcze, podlicznikowe i zabezpieczające), drzwiczki skrzynek energetycznych, oświetlenie klatek schodowych, piwnic i wejść do budynku, oświetlenie awaryjne przeciwpożarowe; wymiana instalacji odgromowej.

 

 1. Oferta winna zawierać:

-     formularz ofertowy - zobowiązanie rzeczowo-finansowe (cena brutto wg załącznika nr 1),

-     wyciąg z CEIDG lub z KRS,

-     oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatkowych i składkach ZUS (wg załącznika nr 2),

-     oświadczenie RODO (wg załącznika nr 3),

-     kserokopię uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby.

 

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) w terminie do dnia 16.12.2019 r. w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej:

 

„Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

przy realizacji robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Nadrzecznej 10 w Mińsku Mazowieckim”.

 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej i przesłanie jej w wyżej podanym terminie na adres e-mail: sm@smprzelom.pl.

 

Szczegółowych informacji niezbędnych do opracowania oferty udziela Dział Techniczny, tel. 25 758 5011 wew. 16 i 27.

 

 

INFORMACJA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” z siedzibą przy ul. Kościuszki 20 w Mińsku Mazowieckim.
 2.     Dane kontaktowe koordynatora ochrony danych, e-mail: m.rozalska@smprzelom.pl.
 3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia pn. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nadrzecznej 10 w Mińsku Mazowieckim prowadzonego w trybie zapytania ofertowego oraz w związku z realizacją tego zadania.
 4.     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu wykonania:

- czynności koniecznych przed zawarciem umowy,

- wykonania umowy,

- archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy przez administratora lub przez stronę trzecią.

    5.     W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

    6.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

    7.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

    8.     Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych. 

    9.     Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10.     Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy.

 11.     Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

załącznik nr 1 do pobrania
załącznik nr 2 do pobrania
załącznik nr 3 do pobrania

 

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter