23 stycznia 2019 r.
Walne Zgromadzenie Członków 2018
Strona główna » Walne Zgromadzenie Członków 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim działając na podstawie art.8³ ust.2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 86 ust.2 i 3 i § 89 ust.1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w 3 częściach, zgodnie z podziałem dokonanym przez  Radę Nadzorczą w dniu 19 lutego 2018 roku (uchwała Nr 1/2018).

 

Pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 24.04.2018 roku /wtorek/ o godz.16°° w Klubie Osiedlowym przy ulicy Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim

Część I. – obejmująca członków zamieszkujących lub posiadających lokale w budynkach:

Warszawska 80, 80a, 80B, 86, 86A, 88, 90, Kościuszki 2, Jana Pawła II  12, 21, 21a ,23a, Kopernika 1, 3, 4, 5, 7, 8a, 8B,10, 11, 14, 14a,16, 18, Stanisławowska 1, Kardynała Wyszyńskiego 23, 25, 32/34, Kościuszki 20 ,Okrzei 14a, 14C, 20, 20B, 20C, 21, 23, 25, 27, 27a, 29, 31, 33, 35, 37, 39


Druga część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 25.04.2018roku /środa/ o godz.16°° w Klubie Osiedlowym przy ulicy Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim

Część II. – obejmująca członków zamieszkujących lub posiadających lokale w budynkach:

Siennicka 6, 8, 9, Błonie 12, 14, 1-go PLM  2, 2a, 4, 4a ,Nadrzeczna 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, Miodowa 5, Bulwarna  1 ,1a, Piłsudskiego 1,  Warszawska 212, Dąbrówki 5, 33, 35, 37, 39, 41, 41A, Sędomierska 2, 4, 6, 6a, 8, 10,  Łupińskiego 1, 1a, 1b, 1C, 3, 5, 7, 7a, 9, 11, Kałuszyn ul. Zamojska 8,10.                                                                                 

 

Trzecia część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 26.04.2018roku /czwartek/ o godz.16°° w Klubie Osiedlowym przy ulicy Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim

Część III. – obejmująca członków zamieszkujących lub posiadających lokale w budynkach:

Topolowa 1, 3, 3a, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 12, 12a, 13, 16, 17, 24, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, Toruńska 4, 4a ,Warszawska  103,111,135,163, Chełmońskiego 10a , 10b, 11, 12, 13, Szczecińska 10a, 11,11a, 12, 14,  11 Listopada 4,Kołbiel ul. 1-go Maja 95.                                                                                                                           

 

 Porządek obrad                                         

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Wybór komisj:

a/ mandatowo-skrutacyjnej
b/ wnioskowej. 

4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 roku z uwzględnieniem realizacji wniosków polustracyjnych i wniosków Walnego Zgromadzenia z 2017 roku.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2017 roku.
6. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Odczytanie przez komisję mandatowo-skrutacyjną list pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017rok,
  b/ podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
  c/ zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  d/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku,
  e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok,
   f/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,
  g/ zmian Statutu,
  h/ zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym przy ul.  Topolowej, na działkach gruntu nr  ew. 3945/7, 3945/22, 8042/1 i 8042/2,
  i/ zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji  Spółdzielni  polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym przy ul. Kopernika , na działce gruntu nr  ew. 3940/30,
  j/ zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z  garażem podziemnym przy ul. Sędomierskiej, na działce gruntu nr  ew. 2466/27.

9.  Dyskusja.
10. Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji.
11. Przyjęcie wniosków zgłoszonych  w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, przedstawionych przez komisję wnioskową.
12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Z a r z ą d   i n f o r m u j e

 1. Codziennie w godzinach urzędowania biura Spółdzielni  można zapoznać się z  protokołem z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 24 i 25 maja 2017 roku oraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2017 rok i sprawozdaniem biegłego rewidenta.
 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i propozycje zamieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do dnia 09.04.2018 roku , w trybie określonym w Statucie, dostępnym w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej  www.smprzelom.pl.
 3. Projekty uchwał oraz materiały i sprawozdania będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego  Zgromadzenia, tj  10.04.2018 roku.
 4. Członek Spółdzielni może uczestniczyć i brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
 5. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni            

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter