23 stycznia 2019 r.
Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 2018
Strona główna » Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim niniejszym informuje, że w związku ze zgłoszonym żądaniem członków Spółdzielni, uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia , które odbędzie się w częściach w dniu 24, 25, 26 kwietnia 2018 roku przedstawia się następująco:                                                                                                                  

 

 Porządek obrad                                         

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Wybór komisj:

a/ mandatowo-skrutacyjnej
b/ wnioskowej. 

4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 roku z uwzględnieniem realizacji wniosków polustracyjnych i wniosków Walnego Zgromadzenia z 2017 roku.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2017 roku.
6. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Odczytanie przez komisję mandatowo-skrutacyjną list pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017rok,
  b/ podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
  c/ zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  d/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku,
  e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok,
   f/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,
  g/ zmian Statutu,
  h/ zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym przy ul.  Topolowej, na działkach gruntu nr  ew. 3945/7, 3945/22, 8042/1 i 8042/2,
  i/ zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji  Spółdzielni  polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym przy ul. Kopernika , na działce gruntu nr  ew. 3940/30,
  j/ zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z  garażem podziemnym przy ul. Sędomierskiej, na działce gruntu nr  ew. 2466/27.
  k/ zmiany Statutu zgłoszonej przez członków w trybie § 90 ust.2 Statutu Spółdzielni

 9. Przedstawienie żądania grupy członków dotyczącego budynków Warszawska 163, Topolowa 1 i Topolowa 3.
10. Dyskusja.
11. Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji.
12. Przyjęcie wniosków zgłoszonych  w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, przedstawionych przez komisję wnioskową.
13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni            

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter