4 października 2015 r.
Nowy system rozliczania kosztów ogrzewania
Strona główna » Nowy system rozliczania kosztów ogrzewania

W 2012 r. w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” dokonano modernizacji istniejącego już kilkanaście lat systemu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań. Zastąpiono przestarzałe i budzące wiele zastrzeżeń mieszkańców, podzielniki cieczowe, nowoczesnymi elektronicznymi podzielnikami kosztów ogrzewania wyposażonymi w funkcję odczytu radiowego. Zamontowane w ubiegłym roku podzielniki elektroniczne zapewniają znacznie większą dokładność rejestracji i odczytu zużytego ciepła, eliminują zjawisko tzw. odparowania letniego oraz umożliwiają zdalny odczyt wszystkich urządzeń w jednym zaprogramowanym terminie.

Dzięki wmontowanym nadajnikom radiowym odczyt z podzielników elektronicznych jest dokonywany zdalnie i nie wymaga już wchodzenia do mieszkań. Nie ma więc potrzeby wyczekiwania na inkasentów, umawiania się na dodatkowe terminy odczytów i konieczności szacunkowego naliczania kosztów ogrzewania dla mieszkań, w których nie dało się dokonać odczytu.

Obecnie mieszkańcy mają jedynie obowiązek udostępniania mieszkań dla celów kontrolnych lub serwisowych w przypadku uszkodzenia urządzeń, ale będą to już teraz sytuacje sporadyczne.

Wraz z zamontowaniem nowych podzielników kosztów ogrzewania zmieniony został również sposób rozliczania kosztów ogrzewania. Elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania firmy APATOR METRA wyposażone zostały w specjalne oprogramowanie umożliwiające pomiar i rejestrację temperatur poszczególnych pomieszczeń. Rejestracja temperatur pomieszczeń prowadzona jest tylko w okresie sezonu ogrzewczego i dzięki niej uzyskujemy na podstawie odczytów podzielników informację zarówno o zużyciu ciepła przez poszczególne grzejniki,  jak też i o tym jaki poziom komfortu cieplnego uzyskiwany był w  poszczególnych mieszkaniach w okresie sezonu grzewczego.

Komfort cieplny w poszczególnych mieszkaniach zależy od sposobu korzystania z grzejników zamontowanych w poszczególnych mieszkaniach. Na wielkość zużycia ciepła przez grzejniki mieszkańcy mają bezpośredni wpływ  poprzez operowanie zaworami termostatycznymi oraz sposób wietrzenia mieszkań, ale w budynkach wielorodzinnych część ciepła tworzącego komfort cieplny w poszczególnych mieszkaniach pochodzi od czynników niezależnych bezpośrednio od poszczególnych użytkowników. To np. ciepło pochodzące od pionów grzewczych oraz ciepło przemieszczające się pomiędzy sąsiadującymi mieszkaniami. Dotychczasowy system rozliczania kosztów ogrzewania oparty na podzielnikach cieczowych nie potrafił ująć tego zjawiska. Obecnie wykorzystując rejestrowane przez elektroniczne podzielniki średnie temperatury pomieszczeń, mogliśmy udoskonalić dotychczasowy sposób rozliczania kosztów ogrzewania.

Koszty ogrzewania rozliczane dotychczas proporcjonalnie do wskazań podzielników cieczowych, obecnie    podzielono na dwie równe części. Pierwsza nadal jest rozliczana proporcjonalnie do odczytanych jednostek podzielnikowych, druga proporcjonalnie do średnich temperatur zarejestrowanych w poszczególnych mieszkaniach. W ten sposób koszty naliczane są w zależności od zużycia ciepła przez grzejniki, ale również w zależności od ciepła pozyskanego od pionów grzewczych, czy  mieszkań sąsiednich.

Taki sposób rozliczenia kosztów ogrzewania zmniejsza różnice w rozliczanych kosztach ogrzewania, które w dotychczasowym systemie były nadmierne, zbliżając je do różnic w poziomie komfortu cieplnego, który był w poszczególnych mieszkaniach w minionych okresie grzewczym.

Pierwsze rozliczenie nowym systemem wykonane w tym roku wykazało, że naliczone koszty ogrzewania mieszkań o najwyższym koszcie jednostkowym ( na 1 m2 lokalu ) różnią się w granicach technicznie uzasadnionych od mieszkań o najniższym koszcie jednostkowym.

Wprowadzenie nowego systemu rozliczania kosztów związane było z pewnym utrudnieniem dla lokatorów. Ponieważ pierwsze rozliczenie kosztów ogrzewania w nowym systemie oparte było na zaliczkach obliczonych na podstawie kosztów ogrzewania wyliczonych starym systemem, część sald rozliczenia kosztów ogrzewania i zaliczek jest większa niż w poprzednich latach. Jest to zjawisko przejściowe, gdyż  zaliczki dla obecnego okresu rozliczeniowego, są już wyliczone na podstawie kosztów ogrzewania rozliczonych nowym systemem. Tak więc od przyszłego rozliczenia wielkości sald rozliczeniowych powinny wrócić do poprzednich wielkości.

Wraz z nowym sposobem rozliczania kosztów ogrzewania wprowadzony został nowy wzór rachunków rozliczeniowych. Poniżej przedstawiamy nowy wzór rachunku rozliczeniowego oraz opis zawartości poszczególnych pól rachunku.

Opis rachunku indywidualnego dla rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania z uwzględnieniem temperatury lokali.

1.     Koszt całkowity – koszt ogrzewania podlegający rozliczeniu

2.     Koszt zmienny wg temperatury – część kosztu zmiennego rozliczanego proporcjonalnie do średniej temperatury lokali w okresie grzewczym

3.     Koszt zmienny wg powierzchni – część kosztu zmiennego rozliczanego proporcjonalnie do powierzchni lokali

4.     Koszt wg mierników – część kosztu zmiennego rozliczanego wg podzielników

5.     Koszt wg szacowań – część kosztu zmiennego przypadająca na lokale szacowane

6.     Jednostkowy koszt rozliczenia – wg umowy

7.     Jednostkowa rata za podzielnik – wg umowy

8.     Średnia temperatura okresu grzewczego

9.     Łączna powierzchnia lokali rozliczanych wg podzielników

10.  Łączna ilość jednostek rozliczeniowych podzielnikowych – jednostka rozliczeniowa podzielnikowa, to jednostka odczytana pomnożona przez odpowiedni współczynnik grzejnikowy i współczynnik lokalowy

11.  Łączna ilość jednostek rozliczeniowych temperaturowych – jednostka rozliczeniowa temperaturowa, to iloczyn średniej temperatury lokalu (umniejszonej o średnią temperaturę okresu grzewczego) i powierzchni tego lokalu

12.  Cena jednostkowa za m2 dla danego budynku

13.  Cena jednostkowa za jednostkę rozliczeniową podzielnikową

14.  Cena jednostkowa za jednostkę rozliczeniową temperaturową

15.  Powierzchnia rozliczanego lokalu

16.  Ilość jednostek rozliczeniowych podzielnikowych rozliczanego lokalu

17.  Ilość jednostek rozliczeniowych temperaturowych danego lokalu

18.  Koszt wg powierzchni przypadający na lokal

19.  Koszt wg podzielników przypadający na lokal

20.  Koszt wg temperatury przypadający na lokal

21.  Łączny koszt ogrzewania przypadający na lokal

22.  Ilość grzejników w lokalu

23.  Ilość podzielników w lokalu

24.  Koszt rozliczenia lokalu

25.  Rata za podzielniki zamontowane w lokalu

26.  Koszt całkowity lokalu

27.  Zaliczka wniesiona na poczet centralnego ogrzewania przez użytkownika lokalu

28.  Saldo rozliczenia – nadpłata lub dopłata

29.  Średnia temperatura pomieszczenia w okresie grzewczym

30.  Średnia ważona temperatura lokalu w okresie grzewczym pomniejszona o średnią temperaturę zewnętrzną okresu grzewczego

31.  Odczyt podzielnika – jednostki odczytowe

32.  Suma jednostek odczytowych dla rozliczanego lokalu

33.  Współczynniki korekcyjne grzejnikowe

34.  Współczynnik lokalowy – uwzględniający parametry cieplne lokalu

35.  Jednostki rozliczeniowe podzielnikowe - jednostki odczytane pomnożona przez odpowiedni współczynnik grzejnikowy i współczynnik lokalowy

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat-zgłoszenia w godzinach pracy 7:30 - 21:00
 • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłoszenia awarii po godzinach pracy
 • 782 981 382
 • 603 083 288
 • 607 988 999
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter