18 lipca 2024 r.
Informacja dotycząca rozliczenia wody w Spółdzielni
Strona główna » Informacja dotycząca rozliczenia wody w Spółdzielni

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z rozliczeniem wody, które otrzymaliście Państwo pod koniec czerwca i pojawieniem się wielu pytań w tym temacie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” informuje, że rozliczenie to zostało przeprowadzone w oparciu o Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2016 z dnia 18.04.2016 roku oraz Uchwałami Rady Nadzorczej dotyczącymi zmian w ww. regulaminie, tj. nr 20/2020 z dnia 20.05.2020 i nr 14/2023 z dnia18.12.2023.

Dla przypomnienia, zgodnie z ww. regulaminem, rozliczenie wody odbywa się 2 razy w roku tj. za pobór wody od maja do października i od listopada do końca kwietnia. Każde półroczne rozliczenie polega na rozliczeniu wpłaconych przez właścicieli lokali zaliczek do rzeczywistego kosztu zużycia wody na podstawie odczytu wodomierzy lokalowych w danym lokalu,powiększonego o udział w wodzie niezbilansowanej czyli różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wodomierzy indywidualnych.

Pozycja w rozliczeniu wody tj. „Koszt wody niezbilansowanej” wynika stąd, że dostawca wody wystawia fakturę na podstawie wskazania wodomierza głównego budynku, który zamontowany jest na przyłączu do sieci, zawsze jednak powstaje różnica między licznikiem głównym, a sumą liczników indywidualnych w budynku, która według przyjętego regulaminu rozliczanajest proporcjonalnie do zużycia wody w danym lokalu.

Zapisy w regulaminie w tym zakresie wynikają wprost z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków tj. art. 6 ust.6 pkt.3 który brzmi:

„właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 rozliczenia z odbiorcami usług ust. 3, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody”.

Natomiast art. 26 rozliczenia z odbiorcami usług ust. 3 brzmi:

„Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust. 6 pkt 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach”.

Ustawodawca jednoznacznie przy tym przesądził, iż należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża się zawsze osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

Skąd biorą się te różnice?

Przyczyn powstawania różnic, o co często Państwo pytacie jest kilka, od awarii kilku wodomierzy mieszkaniowych, różnego sposobu ich montowania ( w zależności od ilości miejsca), nierejestrowanych przez wodomierze przecieków typu niewielka nieszczelność w spłuczce, która potrafi pochłonąć nawet 100 litrów na dobę. Ponadto baterie i armatura sanitarna może być nieszczelna i powodować tzw. „kropelkowanie” czego nie wyłapią wodomierze indywidualne bo mają swój próg rozruchu tzn. minimalny przepływ, powyżej którego zaczynają pracę, zaś wodomierz główny tak - licznik domowy stoi, ale woda zostaje zużyta, a występowanie takiej sytuacji w kilku lokalach będzie już rejestrowana przez wodomierz główny. To wszystko czego nie zmierzą wodomierze mieszkaniowe, zmierzy wodomierz główny, który jest obciążony poborem wody skumulowanym z wielu mieszkań.

Zainstalowane w Spółdzielni Mieszkaniowej Przełom wodomierze w pełni odpowiadają obowiązującym normom i posiadają aktualną cechę legalizacyjną tak jak wodomierze główne, które są własnością PWiK i są regularnie wymieniane co 5 lat. Spółdzielnia prowadzi monitoring wielkości występujących różnic i analizę ich zmienności. Przeprowadzane są również kontrole pracy wodomierzy przez pracowników m.in. w przypadkach gdy licznik lokalowy wskazuje wyjątkowo małe zużycie, a jest wielu użytkowników w lokalu w którym jest zainstalowany.

Dodatkowo informujemy, że jeśli są dodatkowe punkty poboru wody w piwnicy na potrzeby remontów to po zakończeniu remontów firmy te są obciążane na podstawie faktur za zużycie wody. Za dodatkowe punkty poboru wody do podlewania ogródków pobierane są opłaty za wodę od mieszkańców którzy o nie wnioskowali.

W sytuacjach kiedy na rachunku za wodę widnieją bardzo wysokie opłaty, to przede wszystkim należy na początku sprawdzić na własną rękę czy wodomierz działa prawidłowo, czyli sprawdzić wskazania wodomierza i rachunku czy stany się zgadzają, dalej sprawdzić, czy wodomierz rejestruje zużycie podczas puszczania wody w każdym ujęciu wody z osobna, sprawdzić czy wodomierz nie cofa się podczas pomiaru. Są to przypadki, w których reklamacja na rozliczenie może być uzasadniona, wówczas fakt ten należy zgłosić do Spółdzielni, co spowoduje dokładne zbadanie sprawy i ewentualną korektę.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter