19 października 2019 r.
Strona główna »

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim działając na podstawie art.8³ ust.2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 86 ust.2 i 3 i § 89 ust.1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w 3 częściach, zgodnie z podziałem dokonanym przez  Radę Nadzorczą w dniu 25 lutego 2019 roku (uchwała Nr 2/2019).

Pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 04.06.2019 roku / wtorek/  o godz.16°° w Klubie Osiedlowym przy ulicy Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim      

Część I. – obejmująca członków zamieszkujących lub posiadających lokale w budynkach:

Topolowa 1, 3, 3a, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 12, 12a, 13, 16, 17, 24, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47,

Toruńska 4, 4a ,Warszawska  103, 111, 135, 163, Chełmońskiego 10a , 10b, 11, 12, 13,  

Szczecińska 10a, 11, 11a, 12, 14,  11 Listopada 4, Kołbiel ul. 1-go Maja 95, Kałuszyn ul. Zamojska 8, 10.      

Druga część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 05.06.2019 roku /środa / o godz.16°° w Klubie Osiedlowym przy ulicy Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim   

Część II. – obejmująca członków zamieszkujących lub posiadających lokale w budynkach:

Siennicka 6, 8, 9, Błonie 12, 14, 1-go PLM  2, 2a, 4, 4a , Nadrzeczna 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, Miodowa 5, Bulwarna  1 ,1a, Piłsudskiego 1, Warszawska 212, Dąbrówki 5, 33, 35, 37, 39, 41, 41A, Sędomierska 2, 4, 6, 6a, 8, 10, Łupińskiego 1, 1a, 1b, 1C, 3, 5, 7, 7a, 9, 11.                                                    

Trzecia część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 06.06.2019 roku /czwartek/ o godz.16°° w Klubie Osiedlowym przy ulicy Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim   

Część III. – obejmująca członków zamieszkujących lub posiadających lokale w budynkach:

Warszawska 80, 80a, 80B, 86, 86A, 88, 90, Kościuszki 2, Jana Pawła II  12, 21, 21a ,23a, Kopernika 1, 3, 4, 5, 7, 8a, 8B, 10, 11, 14, 14a,16, 18, Stanisławowska 1, Wyszyńskiego 23, 25, 32/34, Kościuszki 20 ,Okrzei 14a, 14C, 20, 20B, 20C, 21, 23, 25, 27, 27a, 29, 31, 33, 35, 37, 39.   

 

 Porządek obrad         

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Wybór komisji
  • a/ mandatowo-skrutacyjnej
  • b/ wnioskowej. 
 4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 roku z uwzględnieniem realizacji wniosków polustracyjnych i wniosków Walnego Zgromadzenia z 2018 roku.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 roku.
 6. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Odczytanie przez komisję mandatowo-skrutacyjną list pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  • b/ podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
  • c/  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku
  • d/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok,
  • e/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
  •  f/  zmiany Statutu,
  • g/ zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
  • h/ wystąpienia z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych,
  • i/  uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
  • j/  zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym przy ul. Warszawskiej 82, na działkach gruntu nr  ew.1619/1, 1619/3, 1629/1 i 1629/2 o pow.1882 m ²,
  • k/ zbycia nieruchomości, działki gruntu nr ew. 8042/5 o pow.22 m ² przy ul. Warszawskiej 103,
  • l/  zbycia nieruchomości, działki gruntu nr ew.2377/7 o pow.42 m² przy ul. Warszawskiej 212.
 9. Przedstawienie listy kandydatów do Rady Nadzorczej, zgłoszonych w trybie § 90 ust.2 Statutu Spółdzielni.
 10. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.
 11. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
 12. Dyskusja.
 13. Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji.
 14. Odczytanie wyników głosowania dotyczących wyboru Rady Nadzorczej.
 15. Odczytanie przez komisję wnioskową, wniosków zgłoszonych  w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
 16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

     Z a r z ą d   i n f o r m u j e

 1.  Codziennie w godzinach urzędowania biura Spółdzielni  można zapoznać się z protokołem z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2018 roku oraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2018 rok i sprawozdaniem biegłego rewidenta.
 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i propozycje zamieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do dnia 20.05.2019 roku , w trybie określonym w Statucie, dostępnym w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej  www.smprzelom.pl.
 3. Projekty uchwał oraz materiały i sprawozdania będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego  Zgromadzenia, tj  21.05.2019 roku.
 4. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać w terminie do dnia 20.05.2019 roku, w trybie określonym w Statucie. Statut Spółdzielni oraz druk zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej znajduje się na stronie internetowej www.smprzelom.pl  oraz w biurze Spółdzielni.
 5. Członek Spółdzielni może uczestniczyć i brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
 6. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i  dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni

Zawiadomienie - Walne 2019 (skan) do pobrania
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej do pobrania

          

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter